Premium Bijstand Premium Bijstand

Registreer NikolaTesla binnen 3 maanden vanaf de aankoopdatum voor een volledige, kosteloze garantie van 5 jaar.
NikolaTesla

5 jaar volledige en gratis bijstand voor uw product NikolaTesla

Elica brengt de ondersteunende diensten naar een maximaal niveau!

De registratie van uw product invullen betekent:
1. Garantie verlengd tot vijf jaar kosteloze assistentie, geldig voor alle elektronische en mechanische componenten
2. Geen extra kosten voor ingrepen, oproepkosten, transport
3. Geselecteerde servicecentra.

Het product moet binnen 3 maanden vanaf de aankoopdatum van het product worden geregistreerd.

Nuova registrazione prodotto

Productgegevens
Maximale grootte bestanden 2 MB.
Ondersteunde bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Persoonlijke informatie
De betrokkene:
VERKLAART de informatie over de verwerking van persoonsgegevens te hebben gelezen.
Hierbij stem ik in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief, in overeenstemming met het privacybeleid van Elica.
Hierbij stem ik in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, in overeenstemming met het privacybeleid van Elica.
VERZOEKT om te worden ingeschreven voor de newsletter van informatieve aard.
STEMT ERIN TOE om via e-mail van Elica berichten te ontvangen van commerciële aard met betrekking tot aanbiedingen, kortingen, promoties en nieuws over de producten van de Firma, naast eventuele naast eventuele peilingen naar klanttevredenheid of voor marktonderzoek.

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OVEREENKOMSTIG ART. 13 VAN DE VERORDENING (EU) 2016/679 (“AVG”)

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, no.2, 60044 Fabriano (AN)
pec-adres: elicaspa@sicurezzapostale.it
Telefoon: +39-07326101
(“Firma” of “Verwerkingsverantwoordelijke”)

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG)

U kunt contact opnemen met de FG e-mailadres: dpo@elica.com

In de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke en overeenkomstig art. 13 van de AVG verstrekt Elica S.p.A. u in uw hoedanigheid van betrokkene de informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) die worden verzameld als u de online modules “Een product registreren” en “NikolaTesla registreren” invult in het gedeelte “Assistentie” op de website www.elica.com (hierna de “Site”).

VERWERKTE PRESOONSGEGEVENS

Onder "Gegevens" worden op indicatieve maar niet uitputtende wijze de volgende gegevens bedoeld:

  • Persoonsgegevens zoals naam, achternaam, nationaliteit;
  • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, postcode.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

OPSLAGPERIODE VAN DE GEGEVENS

Doeleinden verbonden met de gebruikmaking van de diensten “Een product registreren” en “NikolaTesla registreren”. Met deze diensten kan de betrokkene de garantie op het aangekochte product/producten verlengen voor een totaal van vijf (5) jaar en genieten van een ruimere en vlottere assistentie na verkoop.

De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan specifieke verzoeken van de betrokkene. De rechtmatigheid van de verwerking berust dus op de uitvoering van maatregelen van een overeenkomst waarvan betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen, overeenkomstig art. 6.1 sub b) AVG.

De verstrekte Gegevens worden bewaard voor een periode die strikt noodzakelijk is voor de vermelde doeleinden van de verwerking. Deze periode kan in geen geval langer duren dan 5 jaar.

Commerciële/publicitaire e-mailberichten over producten die vergelijkbaar zijn met reeds aangekochte producten; nieuws van de Firma en uitnodigingen voor bedrijfsevenementen die verband houden met de aangekochte producten, naast peilingen of vragenlijsten over de klanttevredenheid.

Gerechtvaardigde belangen (“soft spam” volgens art. 130, alinea 4, van het Italiaans decreet 196/03, zoals gewijzigd door het Italiaans decreet 101/2018, [Italiaanse] Privacywet).

Totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent

De Gegevens worden door de Firma gebruikt om via e-mail informatie te sturen (newsletter) en om de gebruikers die daar om hebben verzocht op de hoogte te houden van nieuws over de groep waarvan de firma deel uit maakt, maar ook van de organisatie van beurzen en congressen.

De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan specifieke verzoeken van de betrokkene. De rechtmatigheid van de verwerking berust dus op de uitvoering van maatregelen van een overeenkomst waarvan betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen, overeenkomstig art. 6.1 sub b) AVG.

De verstrekte Gegevens worden bewaard totdat wordt verzocht om annulering van de dienst.

Directe-marketingdoeleinden De Gegevens worden door de Firma gebruikt om via e-mail berichten van commerciële aard te sturen met betrekking tot aanbiedingen, kortingen, promoties en nieuws over de producten van de Firma, naast eventuele peilingen naar klanttevredenheid of voor marktonderzoek.

Toestemming van de betrokkene overeenkomstig art.6.1 sub a) van de AVG

De Gegevens worden 5 jaar lang verwerkt onverminderd het intrekken van de toestemming.

Indien nodig, om de rechten van de Verwerkingsverantwoordelijke uit te oefenen voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De rechtmatigheid van de verwerking berust in dit geval op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 6.1 sub f) van de AVG.

De Gegevens worden verwerkt voor de duur van de eventuele rechtsvordering, totdat de termijnen waarbinnen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, vervallen.

Aan het einde van de hierboven vermelde opslagperiode worden de Gegevens vernietigd of anoniem gemaakt, voor zover de technische procedures voor het wissen en backups maken van gegevens dit mogelijk maken.

VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS

Het verstrekken van de Gegevens in velden met een asterisk (*) is noodzakelijk om gehoor te geven aan de verzoeken van de betrokkene en om betrokkene in staat te stellen om gebruik te maken van de op de Site aangeboden diensten. Een eventuele weigering om ze te verstrekken, houdt in dat niet kan worden voldaan aan de ingediende verzoeken. Het verstrekken van Gegevens zonder asterisk (*) is daarentegen geheel facultatief en de weigering of het slechts gedeeltelijk of verkeerd verstrekken van deze gegevens, heeft geen gevolgen voor het gebruik maken van de gewenste diensten.

Het spreekt vanzelf dat het verstrekken van Gegevens voor de verwerkingsdoeleinden gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, facultatief is. Het gevolg van een eventuele weigering om deze Gegevens te verstrekken, is dat de commerciële e-mailberichten waar is om verzocht, niet kunnen worden ontvangen.

ENTITEITEN DIE GEGEVENS MOGEN VERWERKEN

De Gegevens kunnen worden verwerkt door bedrijfsmedewerkers voor de vermelde doeleinden van de verwerking die uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking en passende instructies hebben gekregen.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De Gegevens kunnen worden meegedeeld aan autonome verwerkingsverantwoordelijken en worden verwerkt door entiteiten die de Firma heeft aangeduid als verwerkers en de prestaties of diensten leveren die nodig zijn voor de in de onderhavige informatie vermelde doeleinden.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

De Gegevens worden niet doorgegeven aan Derde Landen en/of internationale organisaties die buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE - KLACHT INDIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De betrokkene kan ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke de rechten uitoefenen die zijn erkend in de artikels 15-22 van de AVG en heeft in het bijzonder recht op inzage in hem betreffende persoonsgegevens, gegevenswissing, rectificatie van onjuiste persoonsgegevens, aanvulling van onvolledige gegevens, beperking van de verwerking in de gevallen voorzien in art. 18 AVG.

Indien de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft de betrokkene ook het recht de Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd.

De betrokkene heeft het recht op elk ogenblik zijn toestemming in te trekken en zich uit te schrijven voor de newsletter met behulp van de daarvoor bedoelde link unsubscribe die onder elk e-mailbericht staat.

De betrokkene heeft het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op zijn specifieke situatie betrekking hebben in alle gevallen van gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres privacy@elica.com.

Indien de betrokkenen hun rechten willen uitoefenen, kan de Firma hen verzoeken om aanvullende gegevens ter identificatie voordat hun verzoek wordt afgehandeld.

De betrokkene kan klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG) of de passende juridische stappen ondernemen (art. 79 AVG).

Sluiten