Premium Assistance Premium Assistance

Zarejestruj NikolaTesla w okresie 3 miesięcy od dnia zakupu, aby otrzymać kompletną i całkowicie bezpłatną usługę serwisową przez okres 5 lat .
NikolaTesla

5 lat pełnych i bezpłatnych usług serwisowych dla Twojej płyty NikolaTesla

Elica wynosi usługi serwisowe na maksymalny poziom!

Zarejestrowanie Twojego produktu oznacza:
1. Przedłużenie bezpłatnej usługi serwisowej do pięciu lat, którą objęte są elementy elektroniczne i mechaniczne
2. Brak dodatkowych kosztów w przypadku interwencji,
prawo do wezwania, transport
3. Wybrane centra serwisowe.

Rejestracji należy dokonać w okresie 3 miesięcy od daty zakupu produktu.

Nuova registrazione prodotto

Informacje o produkcie
Plik nie może przekraczać 2 MB.
Rodzaj plików: gif jpg jpeg png pdf.
Informacje osobiste
Osoba, zainteresowana:
OŚWIADCZA, że zapoznała się z polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newsletterów zgodnie z polityką prywatności firmy Elica.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z polityką prywatności Elica, z możliwością uzyskania zniżek i dedykowanych promocji.
PROSI o zapisanie do usługi newslettera o charakterze informacyjnym.
WYRAŻA ZGODĘ na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych w związku z ofertami, rabatami, promocjami i nowościami na temat produktów Spółki, a także wszelkich ankiet zadowolenia oraz w celu przeprowadzania badań rynkowych.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 („RODO”)

PODMIOT UPRAWNIONY DO PRZETWARZANIA DANYCH

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, no.2, 60044 Fabriano (AN)
adres poczty certyfikowanej: elicaspa@sicurezzapostale.it
Telefon: +39-07326101
(„Spółka” lub “Podmiot uprawniony”)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Z Iod można się kontaktować drogą mailową pod adresem: dpo@elica.com

Elica S.p.A., działająca w charakterze Podmiotu uprawnionego, zgodnie z art. 13 RODO, przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dalej „Dane”) gromadzone podczas wypełniania formularzy online „Zarejestruj produkt” i „Zarejestruj NikolaTesla” znajdujące się w zakładce „Pomoc” na stronie internetowej www.elica.com (dalej „Strona”).

 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przez Dane są rozumiane w charakterze przykładowym i nie wyczerpującym:

  • Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo;
  • Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres mailowy, kod pocztowy.

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Cele związane z korzystaniem z usług „Zarejestruj urządzenie” oraz „Zarejestruj NikolaTesla”. Usługi te dają zainteresowanym możliwość przedłużenia gwarancji na zakupiony/e produkt/y łącznie na pięć (5) lat oraz do skorzystania z bardziej kompletnych i łatwiejszych usług posprzedażowych.

Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania specyficznych żądań osoby, której dotyczą. Podstawa prawna przetwarzania jest zatem uzasadniona przy wykonywaniu środków poprzedzających zawarcie umowy lub środków wynikających z umowy, których osoba ta jest strona, zgodnie z art. 6.1 lit. b) RODO.

Podane Dane będą przechowywane przez odpowiedni okres czasu, ściśle konieczny dla realizacji wskazanych celów. W każdym przypadku okres ten nie może przekroczyć 5 lat.

Wysyłanie pocztą elektroniczną komunikatów handlowych/reklamowych dotyczących produktów analogicznych jak zakupione oraz nowości Spółki, a także zaproszeń na wydarzenia firmowe związane z zakupionymi produktami, w tym wysyłanie ankiet lub kwestionariuszy służących do diagnozy satysfakcji klienta.

Prawnie uzasadniony interes („soft spam” zgodnie z art. 130, ust. 4, Rozp. z m.ust. 196/03 zmodyfikowanego przez Rozp. z m.ust. 101/2018, tzw. Kodeks Danych Osobowych).

Do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę zainteresowaną.

Dane będą wykorzystywane przez Spółkę do wysyłania informacji pocztą elektroniczną (newsletter), w celu informowania użytkowników o aktualnościach dotyczących grupy Spółki oraz organizacji wydarzeń, typu targi i kongresy.

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania specyficznych żądań osoby, której dotyczą. Podstawa prawna przetwarzania jest zatem uzasadniona przy wykonywaniu środków poprzedzających zawarcie umowy lub środków wynikających z umowy, których osoba ta jest strona, zgodnie z art. 6.1 lit. b) RODO.

Podane dane będą przechowywane do momentu otrzymania prośby o rezygnację z usługi.

Cele marketingu bezpośredniego. Dane będą wykorzystywane przez Spółkę do wysyłania - pocztą elektroniczną - informacji handlowych w związku z ofertami, rabatami, promocjami i nowościami na temat produktów Spółki, a także do wszelkich ankiet badania zadowolenia oraz w celu przeprowadzania badań rynkowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6.1 lit. 1 a) RODO

Dane są przetwarzane przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem cofnięcia zgody.

W razie potrzeby w celu ustalenia, wykonywania i/lub obrony praw Podmiotu uprawnionego w zakresie postępowania sądowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes osoby, której dotyczą, zgodnie z art. 6.1 lit. f) RODO.

Dane będą przetwarzane przez czas trwania ewentualnego sporu, do wyczerpania terminów na wniesienie odwołań.

Po upływie wskazanych powyżej warunków przechowywania, Dane zostaną zniszczone lub zostaną z nich usunięte elementy identyfikacyjne, zgodnie z technicznymi procedurami usuwania i tworzenia kopii zapasowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Udostępnianie danych wymaganych w polach oznaczonych gwiazdką (*) jest niezbędne w celu spełnienia żądań osoby, której dotyczą i korzystania z usług dostępnych w Witrynie. W związku z tym, ewentualna odmowa ich dostarczenia, uniemożliwia dalszą realizację przesłanych zapytań. Natomiast udostępnianie Danych nieoznaczonych gwiazdką (*) jest w pełni dobrowolne, a w związku z tym ich niepodanie, podanie częściowe lub nieprawidłowe nie wyklucza korzystania z wymaganych usług.

Z zastrzeżeniem, że udostępnienie Danych dla celów przetwarzania na podstawie zgody osoby, której dotyczą jest opcjonalne. Ewentualna odmowa podania danych uniemożliwia otrzymywanie wymaganych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PODMIOTY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników funkcji korporacyjnych odpowiedzialnych za realizację wyżej wymienionych celów, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do przetwarzania i otrzymali odpowiednie zalecenia operacyjne.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane niezależnym podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania i przetwarzane przez podmioty wyznaczone przez Spółkę jako odpowiedzialne za przetwarzanie, które świadczą Spółce usługi lub świadczenia kluczowe dla celów wskazanych w niniejszej Polityce.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW NIE NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Dane nie będą przekazywane do Krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych mających siedzibę poza Unią Europejską.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ - SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą posiada również prawa względem Podmiotu odpowiedzialnego, określone w art. 15-22 RODO, a w szczególności może żądać dostępu do dotyczących jej danych, ich usunięcia, sprostowania niedokładnych danych, integracji niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO.

Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub umowę i jest wykonywane z zastosowaniem zautomatyzowanych narzędzi, osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania Danych w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym i obsługiwanym przez automatyczne urządzenia, a także - jeżeli jest to technicznie wykonalne - przekazywania ich innej osobie upoważnionej bez żadnych przeszkód.

Osoba, które dane dotyczą ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, żądając usunięcia danych z subskrypcji usługi newslettera, poprzez kliknięcie w odpowiedni link unsubscribe, znajdujący się u dołu każdej wiadomości mailowej.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili, w prosty i wolny od opłat sposób, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Osoby, której dotyczą.

Z tego prawa można skorzystać wysyłając wiadomość mailową do Podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych, na poniższy adres privacy@elica.com.

W przypadku, kiedy osoby, których dane dotyczą zamierzają skorzystać ze swoich praw, Spółka może poprosić o wylegitymowanie się przed przystąpieniem do rozpatrzenia wniosku.

Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do właściwego Organu Nadzorczego (art. 77 RODO), a także odwołać się do odpowiednich organów sądowych (art. 79 RODO).

Zamknij