METRO APPLIANCES AND MORE

5313 S. MINGO RD. - 74146 TULSA OKLAHOMA