OKOV - Herceg Novi – Igalo

Jadranska magistrala bb, Igalo - 85340 Herceg Novi