OKOV - Herceg Novi – Zelenika

Sunčana obala bb, Zelenika - 85340 Herceg Novi