Úradný obežník v zmysle čl. 13 európskeho nariadenia č. 679 z roku 2016
Social Network

 

1. Všeobecné informácie o spracovaní

Podľa čl. 13 európskeho nariadenia č. 679 z roku 2016 („Nariadenie o ochrane údajov“), spoločnosť Elica S.p.A. Vás a všetkých užívateľov a/alebo návštevníkov Social Media di Elica, uvedených v zozname v bode 4 (ďalej len „Užívatelia“ a „Social Network“), informuje, vo veci používania osobných údajov súborov protokolov a cookies zhromaždených prostredníctvom lokality.

2. Prevádzkovateľ a zodpovedné osoby

Prevádzkovateľ spracovania osobných údajov je spoločnosť Elica S.p.A., so sídlom na Via Ermanno Casoli č. 2 - 60044 Fabriano (AN) - Taliansko, DIČ a čís. záp. do OR. AN 00096570429 - ZÁKL. IMAN. 12.664.560 Eur splat. cel. Telefón +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: elicaspa@sicurezzapostale.it (ďalej len “Spracovateľ”).

S osobou zodpovednou za ochranu údajov (podľa čl. 37 nariadenia o ochrane údajov) sa môžete skontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: dpo@elica.com (ďalej len „RPD“).

Aktualizovaný zoznam osôb zodpovedných za spracovanie môžete získať odoslaním emailu priamo spracovateľovi na nasledujúcu adresu: privacy@elica.com.

3. Účel spracovania

Spracovanie osobných údajov sa vykoná s cieľom umožniť správne používanie stránok sociálnej siete spoločnosti Elica, ktoré propagujú produkty spoločnosti Elica pre propagačné a marketingové účely.

4. Spôsoby spracovania a rozsah šírenia

Spracovanie sa bude vykonávať vlastnými vhodnými nástrojmi Sociálnych sietí, pre ktoré daná strana poskytla svoj súhlas. Spoločnosť Elica považuje daný súhlas so zaobchádzaním zo strany zainteresovanej strany za platný, ak sa dá jednoznačne poukázať z kontextu alebo spôsobu fungovania samotnej sociálnej siete, že záujemca takým spôsobom chcel poskytnúť svoj súhlas pre príjem propagačných správ spoločnosťou Elica.

Predovšetkým spoločnosť Elica bude považovať súhlas s príjmom marketingových správ za poskytnutý, pokiaľ:

 • v rámci spoločnosti Facebook sa zainteresovaná strana rozhodla, že bude sledovať oficiálnu stránku spoločnosti Elica a / alebo klikne na tlačidlo "like";
 • v rámci spoločnosti Twitter sa zainteresovaná strana rozhodla, že bude sledovať oficiálnu stránku spoločnosti Elica a / alebo klikne na tlačidlo “follow”;
 • v rámci spoločnosti Instagram sa zainteresovaná strana rozhodla, že bude sledovať oficiálnu stránku spoločnosti Elica a / alebo klikne na tlačidlo “follow”;
 • v rámci spoločnosti Linkedin sa zainteresovaná strana rozhodla, že bude sledovať oficiálnu stránku spoločnosti Elica a / alebo klikne na tlačidlo “follow”;
 • v rámci spoločnosti Pinterest sa zainteresovaná strana rozhodla, že bude sledovať oficiálnu stránku spoločnosti Elica a / alebo klikne na tlačidlo “follow”;
 • rámci spoločnosti Yotube sa zainteresovaná strana rozhodla, že bude sledovať oficiálnu stránku spoločnosti Elica a / alebo klikne na tlačidlo “subscribe”;

Ak zainteresovaná strana v rámci sociálnej siete prestane sledovať spoločnosť Elica alebo nesúhlasí so žiadnou ďalšou propagačnou komunikáciou, spoločnosť Elica považuje relatívny súhlas za zrušený.

Elica v každom prípade pripomína, že početné sociálne siete ponúkajú svojim užívateľom možnosť zablokovať odosielanie správ s danou témou.

Spracovanie prebehne aj pomocou elektronických a informačných nástrojov spôsobom, ktorý je striktne spojený s vyššie uvedenými účelmi a rovnaké údaje budú uložené na informačných médiach pri dodržaní organizačných, fyzických a logických opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov

Zozbierané osobné údaje nebudú zverejnené.

5. Spôsob poskytnutia

Udelenie súhlasu na spracovanie na účely uvedené v bode 3) je nepovinné. Prípadné odmietnutie však spôsobí nemožnosť správne používať stránku sociálnej siete a následne získať komerčné oznámenia prostredníctvom týchto nástrojov.

6. Komunikácia a priradenie

Osobné údaje môžu byť sprístupnené našim zamestnancom a spolupracovníkom, ktorí ako spracovatelia údajov budú oprávnení spracovávať ich na účely uvedené v tomto vyhlásení.

Osobné údaje môžu spracovávať najmä zamestnanci týchto oddelení: Komunikácie, informačné technológie, marketing, web a sociálne siete, ktoré budú mať prístup ako osoby zodpovedné za spracovanie.

Osobné údaje môžu spracovávať aj digitálne agentúry, ktoré nám pomáhajú pri správe sociálnych sietí, a ktoré môžu mať prístup ako správcovia údajov.

Osobné údaje nemožno poskytnúť neurčitým subjektom bez Vášho výslovného súhlasu.

7. Práva dotknutej osoby

Podľa čl. 15-16-17-18-20-21 nariadenia o ochrane údajov, Vy, v súvislosti s dotknutou osobou, máte právo dostať potvrdenie o existencii osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, aj keď nie sú ešte registrované a ich oznámenie v zrozumiteľnej forme.

Dotknutá osoba má právo získať informáciu o:

 1. pôvode osobných údajov;
 2. účelu osobných údajov;
 3. spôsobe aplikovanom v prípade spracovania vykonávanom pomocou elektronických prístrojov;
 4. identifikačných údajov prevádzkovateľa údajov, spracovateľov údajov a určeného zástupcu podľa článku 5 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.
 5. subjektoch alebo kategórií osôb, ktorým môžu byť osobné údaje oznámené alebo ktoré sa o nich môžu dozvedieť vo funkcií zástupcov, poverených alebo zodpovedných osôb.

Zainteresovaná strana má právo na:

 1. aktualizáciu, úpravu alebo, ak má o to záujem, doplnenie údajov;
 2. zrušenie, premenu na anonymnú formu alebo blokovanie neoprávnene spracovaných údajov vrátane údajov, ktorých uchovávanie nie je potrebné na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené alebo následne spracované;
 3. osvedčenie o tom, že operácie uvedené v písmenách a) a b) boli oznámené, spolu s ich obsahom, tým, ktorým boli oznámené alebo šírené, s výnimkou prípadu, keď sa toto plnenie preukáže ako nemožné alebo zahŕňa použitie prostriedkov, ktoré sú zjavne neprimerané k chránenému právu.

Zainteresovaná strana má právo úplne alebo čiastočne namietať:

 1. z oprávnených dôvodov spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, aj keď sú relevantné z hľadiska účelu zhromažďovania;
 2. na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú na účely zasielania reklamného materiálu alebo materiálu pre priamy predaj alebo na vykonanie prieskumu trhu alebo komerčnej komunikácie.

Spoločnosť Elica ďalej oznamuje právo dotknutej osoby na námietku v súvislosti so spracovaním jej osobných údajov na účely marketingu, vykonaného prostredníctvom automatizovaných spôsobov kontaktu, ako rozšírenie tradičných spôsobov a v každom prípade zostáva zachovaná možnosť pre dotknutú osobu vykonať takéto právo čiastočne, podľa platnej normy, t.j., v takom prípade, namietať, napríklad, iba proti zaslaniu propagačných a reklamných informácii vykonaného prostredníctvom automatizovaných nástrojov alebo iba proti zaslaniu propagačných a reklamných oznámení vykonanom prostredníctvom tradičných nástrojov.

Práva uvedené vyššie sa budú môcť uplatniť so žiadosťou adresovanou bez formalít, aj prostredníctvom poverenej osoby, prostredníctvom žiadosti predloženej priamo spracovateľovi zaslaním písomného oznámenia na adresy spoločnosti Elica uvedené v bode 2) alebo na adresu privacy@elica.com. Formulár na uplatnenie práv je k dispozícii na nasledujúcej adrese: https://www.elica.com/download/gdpr/right-access-data-subject.pdf.