PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, n.2, 60044 Fabriano (AN)
adresa pec: elicaspa@sicurezzapostale.it 
Telefón: +39-07326101
(“Spoločnosť” alebo “Prevádzkovateľ”)

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU ÚDAJOV (DPO)
Zodpovednú osobu DPO kontaktujte na adrese  e-mail: dpo@elica.com


Elica S.p.A., vo funkcii Prevádzkovateľa, v súlade s čl. 13 Nariadenie 2016/679 (“GDPR”), Vám poskytuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov (ďalej “Údaje”) zozbierané po navigovaní na tejto webovej stránke (ďalej “Stránka”).  

SPRACÚVANÉ ÚDAJE, ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD
1.    Údaje spracúvané za účelom fungovania Stránky
Počítačové systémy a software postupy používané na prevádzkovanie Stránky získavajú počas svojej bežnej prevádzky niektoré navigačné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov. Tieto informácie sa nezbierajú na to, aby boli spojené s identifikovanými zainteresovanými stranami, ale ktoré by svojou povahou mohli prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi, ktoré uchováva Spoločnosť alebo tretie strany, umožniť identifikáciu používateľov Stránky. 
Táto kategória údajov zahŕňa adresy IP alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na Stránku, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešne vykonaná, chyba atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia používateľa. 
Navigačné údaje môžu byť spracované za účelom: 
• umožniť a monitorovať správne fungovanie Stránky, ako aj vykonávať činnosti údržby; 
• získavať anonymné štatistické informácie o používaní Stránky; 
• uistiť sa o akejkoľvek zodpovednosti v prípade hypotetických počítačových trestných činov voči Stránke, a preto uplatňovať a/alebo brániť práva Spoločnosti na súde. 
V zmysle čl. 122, odsek 1 Leg. dek. 196/2003 („Zákonník Privacy“), spracovanie uvedených informácií si nevyžaduje súhlas užívateľov. Na vyššie uvedené účely je právnym základom spracúvania oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f), GDPR.
2.    Údaje poskytnuté priamo používateľom alebo tretími stranami
Na používanie určitých služieb v rámci Stránky (napríklad v sekciách Kontaktujte nás a Registrovať produkt) je potrebné poskytnúť údaje, v súvislosti s ktorými sa odkazuje na konkrétne informácie, podľa čl. 13 GDPR, poskytnuté v čase zberu informácií. Takéto údaje môžu byť obohatené o údaje odvodené z navigovania používateľa na Stránke.
3.    Cookie
Stránka používa súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania a zlepšenie zážitku z jej používania. Pre viac informácií o používaní cookie si prečítajte kompletné informácie kliknutím sem.
4.    Externé odkazy na Stránku 
Stránka môže používať odkazy na iné webové stránky týkajúce sa spoločnosti Elica, pri ktorých sa odkazuje na konkrétne informácie poskytnuté v čase ich zberu. Okrem toho môže Stránka obsahovať odkazy na webové stránky iných prevádzkovateľov údajov, ktorí nesúvisia so spoločnosťou Elica. V druhom prípade Vás pozývame, aby ste si prečítali konkrétne informácie od príslušných prevádzkovateľov.

POSKYTNUTIE ÚDAJOV
S výnimkou navigačných údajov, ktoré sú potrebné na implementáciu IT a telematických protokolov, je poskytovanie Údajov užívateľmi slobodné a dobrovoľné. Ak ich však neposkytnete, nebude možné pokračovať v odoslaných žiadostiach alebo žiadostiach, ktoré používateľ zamýšľa preposlať.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Údaje môžu byť sprístupnené nezávislým prevádzkovateľom údajov a spracované subjektmi určenými Spoločnosťou ako zodpovední spracovatelia údajov, ktorí Prevádzkovateľovi poskytujú výkony alebo služby, ktoré slúžia na účely uvedené v tomto vyhlásení za účelom príkladu: spoločnosť poverená údržbou/riadením internetovej Stránky Spoločnosti a elektronických a/alebo telematických nástrojov, ktoré používa.

SUBJEKTY OPRÁVNENÉ NA SPRACÚVANIE
Údaje môžu byť spracované zamestnancami Spoločnosti zodpovedných za vykonávanie vyššie uvedených účelov, ktorí boli výslovne poverení spracovaním a ktorí dostali primerané prevádzkové pokyny.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO KRAJÍN, KTORÉ NEPATRIA DO EURÓPSKEJ ÚNIE
Údaje nebudú prenášané do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií so sídlom mimo Európskej únie.

PRÁVA ZAINTERESOVANEJ STRANY- SŤAŽNOSŤ NA DOZORNÝ ORGÁN
Na uplatnenie svojich práv, sa zainteresovaná strana môže obrátiť písomnou formou na Prevádzkovateľa na horeuvedenú adresu, alebo prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: privacy@elica.com
Zainteresovaná strana môže uplatniť svoje práva voči Prevádzkovateľovi uznané v článkoch 15-22 GDPR a, najmä, môže požadovať prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú, ich zrušenie, opravu nepresných údajov, integráciu neúplných údajov, obmedzenie spracúvania v prípadoch ustanovených čl. 18 GDPR¹, kde sú aplikovateľné.
Ak má zainteresovaná strana v úmysle uplatniť svoje práva, Spoločnosť ju môže požiadať, aby sa identifikovala predtým, ako pristúpi k plneniu žiadosti.

Zainteresovaná strana má právo kedykoľvek jednoducho a bezplatne namietať z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou proti spracúvaniu Údajov v rámci hypotézy oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
Napokon, má zainteresovaná strana právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v členskom štáte, v ktorom má obvyklý pobyt alebo pracuje, alebo v štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

 

 

V zmysle čl. 18 GDPR má zainteresovaná strana právo získať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, ak nastane niektorá z nasledujúcich hypotéz: 
a) zainteresovaná strana popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť; 
b) spracúvanie je protiprávne a zainteresovaná strana namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
c) hoci ich Prevádzkovateľ už nepotrebuje na účely spracúvania, osobné údaje sú potrebné na to, aby záujemca zistil, uplatnil alebo obhajoval svoje právo na súde; 
d) zainteresovaná strana namietala proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 až do overenia možného prevažovania oprávnených dôvodov Prevádzkovateľa vo vzťahu k oprávneným dôvodom zainteresovanej strany. 
Ak je spracúvanie obmedzené podľa odseku 1, spracúvajú sa tieto osobné údaje okrem uchovávania len so súhlasom zainteresovanej strany alebo na posúdenie, uplatnenie alebo obhajovanie práva na súde alebo na ochranu práv inej fyzickej, resp. právnickej osoby alebo z dôvodov významného verejného záujmu únie alebo členského štátu.
Zainteresovaná strana, ktorá získala obmedzenie spracovania podľa odseku 1, je Prevádzkovateľom údajov informovaná pred zrušením tohto obmedzenia.