Tieto zásady, určené pre všetkých, ktorí navigujú na webovej stránke (ďalej len „Stránka“), sú vydávané podľa čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a čl. 122 z lgs. dek.196/2003 (ďalej len „Kódex Privacy“), ako aj v súlade s ustanovením Garanta Privacy „Identifikácia zjednodušených postupov pre zásady a získavanie súhlasu s používaním súborov cookie“ z 8. mája 2014 v znení doplnku podľa „Pokynov pre súbory cookie a iné nástroje sledovania“ z 10. júna 2021 (ďalej len „Ustanovenie“).

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov

Prevádzkovateľom údajov je Elica S.p.A., so sídlom na Via Ermanno Casoli č. 2 - 60044 Fabriano (AN) – Taliansko, D.C.REG.POD. AN 00096570429, Telefón +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, e-mail: elicaspa@sicurezzapostale.it (ďalej, “Prevádzkovateľ”).

2. Osoba zodpovedná za ochranu údajov (DPO)

Zodpovednú osobu DPO kontaktujte na adrese e-mail: dpo@elica.com

3. Typy spracúvaných osobných údajov

Stránka používa súbory cookie.

Čo sú cookie

Súbory cookie (alebo značky) sú malé textové súbory, ktoré odosiela webový server navštívený používateľom na zariadení používateľa (zvyčajne na prehliadač), v momente keď tento vstúpi na konkrétnu stránku za účelom uloženia a prenosu informácií. Ukladajú sa, aby bolo možné toto zariadenie rozpoznať pri ďalšej návšteve. V skutočnosti sa pri každej nasledujúcej návšteve cookie odosielajú späť zo zariadenia používateľa na stránku.

Každý súbor cookie vo všeobecnosti obsahuje názov servera, z ktorého bol súbor cookie odoslaný, dátum vypršania platnosti a hodnotu, zvyčajne jediné číslo náhodne vygenerované počítačom.

Cookie prvej a tretej strany

Súbory cookie môže nainštalovať nielen prevádzkovateľ stránky navštívenej používateľom (súbory cookie prvej strany), ale aj iná stránka, ktorá ich nainštaluje prostredníctvom prvej stránky (súbory cookie tretej strany) a dokáže ich rozpoznať. Stáva sa to preto, že na navštívenej stránke sa môžu nachádzať prvky (obrázky, mapy, zvuky, odkazy na webové stránky iných domén atď.), ktoré sa nachádzajú na iných serveroch, než je server navštívenej stránky.

Technické, analytické a profilovacie cookie

Na základe účelu sa cookie delia na technické cookie a profilovacie cookie.

Technické súbory cookie sa inštalujú výlučne na účely „uskutočnenia prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť, alebo ak je to nevyhnutne potrebné pre poskytovateľa služby informačnej spoločnosti, o ktorého poskytnutie takejto služby výslovne požiada účastník alebo používateľ“ (pozri čl. 122, odsek 1, Kódex Privacy). Zvyčajne sa používajú na umožnenie efektívnej navigácie medzi stránkami, ukladanie používateľských preferencií, ukladanie informácií o konkrétnych používateľských konfiguráciách, overovanie používateľov atď.

Technické súbory cookie možno rozdeliť na navigačné cookie, používané na zaznamenávanie údajov užitočných pre bežnú navigáciu a používanie webovej stránky na počítači užívateľa (umožňujúce napríklad zapamätať si preferovanú veľkosť stránky v zozname) a cookie funkčné, ktoré umožňujú webovej stránke, aby si zapamätala voľby vykonané používateľom s cieľom optimalizovať jej funkčnosť (napríklad funkčné súbory cookie umožňujú stránke zapamätať si špecifické nastavenia používateľa, ako je výber krajiny a, ak je nastavený, stav trvalého prístupu). Niektoré z týchto cookie (nazývané nevyhnutné alebo nevyhnutne potrebné) umožňujú funkcie, bez ktorých by nebolo možné vykonávať niektoré operácie.

V súlade s vyššie uvedeným čl. 122, odsek 1, Kódex Privacy, používanie technických súborov cookie nevyžaduje súhlas používateľov, ale vyžaduje si len povinnosť používateľov informovať.

V zmysle Ustanovenia sú na technické cookie asimilované - a preto na ich inštaláciu nie je potrebný súhlas užívateľov - takzvané cookie analytics, ak sú:

  1. vytvorené a používané priamo správcom stránky prvej strany (teda bez zásahu tretích strán) za účelom jeho optimalizácie na zber súhrnných informácií o počte používateľov a spôsobe, akým stránku navštevujú, ako aj
  2. vytvorené a sprístupnené tretím stranám ak:
    1. používa stránka prvú časť len na štatistické účely, ak sa prijmú vhodné minimalizačné opatrenia na zníženie identifikačnej schopnosti (napríklad maskovaním príslušných častí adresy IP) a spravidla sa používajú výlučne na tvorbu súhrnnej a súvisiacej štatistiky, na jednu stránku alebo jednu mobilnú aplikáciu, aby nebolo možné sledovať navigáciu osoby, ktorá používa rôzne aplikácie alebo prehliada rôzne webové stránky;
    2. tretie strany, ktoré stránke poskytujú službu web measurement, nekombinujú, neobohacujú ani nereferujú údaje, aj keď sú minimalizované, ako je uvedené vyššie, s inými informáciami dostupnými takýmto tretím stranám (napr. súbory zákazníkov alebo štatistiky návštev na iných stránkach) alebo nepostupujú ich ďalším tretím stranám.

Profilovacie súbory cookie sa používajú na sledovanie navigovania používateľov, analýzu ich správania na marketingové účely a vytváranie profilov podľa ich vkusu, zvykov, možností atď. za účelom zasielania cielených reklamných správ vo vzťahu k jeho záujmom a v súlade s preferenciami vyjadrenými pri online navigovaní. Tieto súbory cookie v súlade s čl. 122 Kódexu Privacy, môžu byť inštalované na terminál užívateľa len v prípade, že udelil súhlas po informovaní zjednodušeným spôsobom uvedeným Garantom v Ustanovení (zverejnenie na stránke „krátkych“ zásad nachádazjúcich sa v prehliadači a okamžité zobrazenie na home page (alebo na inej stránke, cez ktorú má používateľ prístup na Stránku), ktorá odkazuje na „rozšírené“ zásady, ku ktorým sa dostane prostredníctvom odkazu, na ktorý môže používateľ kliknúť).

Trvalé súbory cookie a súbory cookie platné po dobu relácie

Na základe doby trvania sa súbory cookie delia na trvalé, ktoré zostávajú uložené až do vypršania platnosti na zariadení používateľa, pokiaľ ho používateľ neodstráni a na cookie platné po dobu relácie, ktoré sa v zariadení natrvalo neukladajú a zmiznú pri zatvorení prehliadača.

Zoznam súborov cookie používaných touto webovou stránkou

Okrem nižšie uvedeného zoznamu súborov cookie je potrebné poznamenať, že spoločnosť Elica S.p.A. používa Transparency and Consent Framework 2.0 ("TCF 2.0") asociácie Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe), a preto sú súbory cookie vyvinuté zo strany Vendors zúčastňujúcimi sa na TCF 2.0 klasifikované podľa účelov stanovených organizáciou IAB Europe.

Technické súbory cookie

Táto Stránka používa technické cookie nainštalované samotnou stránkou na nižšie uvedené účely. Tento typ cookie nie je možné deaktivovať a na ich inštaláciu, ako je vyššie uvedené, nie je potrebný predchádzajúci súhlas užívateľov podľa čl. 122 Kódexu Privacy.

Analytické anonymizované cookie

Stránka používa analytické súbory cookie vytvorené a sprístupnené tretími stranami na štatistickú analýzu prístupov alebo návštev na samotnú stránku, umožňuje vlastníkovi zlepšiť jej štruktúru, navigačnú logiku a obsah a zhromažďovať informácie o používaní stránky.

Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/1011397

Tieto súbory cookie, vhodne anonymizované (maskovaním významných častí adresy IP), umožňujú zhromažďovanie súhrnných informácií o počte používateľov a spôsobe, akým navštevujú stránku, bez toho, aby bolo možné identifikovať jednotlivého používateľa. Nie je teda potrebný predchádzajúci súhlas užívateľov v zmysle Ustanovenia.

Profilovacie súbory cookie

Stránka používa profilovacie cookie vytvorené a sprístupnené tretími stranami, pomocou ktorých je možné sledovať užívateľov pri navigovaní, sledovaní a ukladaní ich preferencií a tým vytvárať profily, ktoré im umožňujú posielať personalizované správy, ktoré užšie súvisia s ich záujmami na vyššie uvedených doménach. Ako je vyššie uvedené, predchádzajúci súhlas používateľov je potrebný podľa čl. 122 Kódexu Privacy a v súlade s Ustanovením.

Pre každý použitý súbor cookie je tu nižšie uvedený názov, prípadná tretia strana, účel použitia a trvanie.

4.Poskytnutie údajov

Údaje týkajúce sa súborov cookie, pre ktoré nie je potrebný súhlas, sú nevyhnutné na poskytovanie súvisiacej služby; preto, neposkytnutie takýchto údajov znemožní použitie požadovanej služby.

5. Príjemcovia

Spracúvania spojené s webovými službami tejto stránky sú vykonávané personálom výslovne oprávneným na spracúvanie, ktorý dostal adekvátne prevádzkové pokyny.

Údaje môžu byť v mene Prevádzkovateľa spracúvané aj tretími stranami, ktoré sú označené ako zodpovední Spracovatelia údajov podľa čl. 28 GDPR, ako sú fyzické a/alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti funkčné na účely vyššie uvedené, napríklad spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou a údržbou Stránky.

Údaje môžu byť oznámené nezávislým prevádzkovateľom údajov, ako sú dozorné a kontrolné orgány a orgány oprávnené požadovať/prijímať údaje, ako aj tretím providers (alebo vendors) vo vyššie uvedených tabuľkách, ktoré obsahujú zoznam súborov cookie, v ktorých je tiež uvedený odkaz na príslušné zásady.

Ak sa údaje prenášajú do krajín mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, „transfer tools“ uvedené v čl. 45 GDPR, pričom sa hodnotí možné poskytnutie „dodatočných opatrení“ na zabezpečenie úrovne ochrany v podstate rovnocennej s úrovňou, ktorú vyžaduje právo Európskej únie. Ďalšie informácie nájdete v odkazoch v zásadách tretích strán uvedených v tabuľke.

6. Spôsoby vydávania a odvolania súhlasu s inštaláciou profilovacích cookie

Profilovacie cookie sa nainštalujú do Vašich zariadení len s Vaším súhlasom, vyjadreným výberom tlačidla „Prijať všetko“ v rámci prehliadača stručnými zásadami, alebo výberom príslušnej kategórie a kliknutím na „Prijať vybraté“.

Súhlas s používaním cookie sa registruje s konkrétnym „technickým súborom cookie“.

Svoju voľbu môžete kedykoľvek zmeniť a najmä odvolať predtým udelený súhlas kliknutím na ikonu na každej strane webovej Stránky a následne na „Zmeniť súhlas“.

Používatelia však môžu vyjadriť svoje možnosti na cookie aj prostredníctvom nastavení používaného prehliadača. Aj keď je webový prehliadač, používaný používateľom, nastavený na automatické prijímanie súborov cookie, používateľ môže zmeniť predvolenú konfiguráciu prostredníctvom ponuky nastavení, vymazaním a/alebo odstránením všetkých alebo niektorých súborov cookie, blokovaním odosielania súborov cookie alebo ich obmedzením na určité stránky. Zakázanie, zablokovanie súborov cookie alebo ich vymazanie by mohlo ohroziť optimálne využitie niektorých oblastí Stránky alebo zabrániť niektorým jej funkciám, ako aj ovplyvniť fungovanie služieb tretích strán. Nižšie sú uvedené odkazy na príručky na správu súborov cookie hlavných prehliadačov:

V prípade iných prehliadačov ako sú vyššie uvedené, je potrebné konzultovať príslušnú príručku aby ste zistili spôsoby ako spravovať súbory cookie.

7. Práva zainteresovaných strán

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ, môže zainteresovaná strana okrem toho, čo je uvedené v predchádzajúcom odseku, uplatniť práva uvedené v článkoch od 15 do 22 GDPR, ak je to uplatniteľné, a najmä môže požiadať o prístup k údajom, ktoré sa Vás týkajú, a k informáciám uvedeným v čl. 15 (účel spracúvania, kategórie osobných údajov a pod.), ich zrušenie v prípadoch ustanovených čl. 17, oprava nepresných údajov, integrácia neúplných údajov, obmedzenie spracovania v prípadoch ustanovených čl. 18, okrem prenosnosti údajov (t. j. prijímať údaje v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a čitateľnom automatickým zariadením, ako aj, ak je to technicky možné, bez prekážok ich preniesť ďalšiemu vlastníkovi) v prípade, že spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa pomocou automatizovaných nástrojov.

Pre uplatnenie práv môže zainteresovaná strana kontaktovať Prevádzkovateľa na kontaktných miestach uvedených v ods. 1.

Zainteresovaná strana má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v členskom štáte, v ktorom sa obvykle zdržiava alebo pracuje, alebo v štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu.