ADATKEZELŐ

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, n.2, 60044 Fabriano (AN)
pec cím: elicaspa@sicurezzapostale.it
Telefon: +39-07326101
(“Társaság” o “Tulajdonos”)

ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISELŐ (DPO)

Az adatvédelmi felelős (DPO) elérhető a következő e-mail cimen: dpo@elica.com

Az Elica S.p.A., mint a 2016/679 rendelet (“GDPR”) 13. cikke szerinti Adatkezelő, tájékoztatja Önt a jelen weboldalon (a továbbiakban “Webhely”) történő navigációt követően gyűjtött személyes adatok (a továbbiakban “Adatok”) kezeléséről.

FELDOLGOZOTT ADATOK, CÉL ÉS JOGALAP

1. A weboldal működése érdekében kezelt adatok

A Webhely működtetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftveres eljárások normál működésük során bizonyos navigációs adatokra tesznek szert, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatából adódik. Ezeket az információkat nem azért gyűjtjük, hogy azonosított érdekelt felekkel kapcsolatba kerüljenek, de amelyek természetüknél fogva a Társaság vagy harmadik felek birtokában lévő adatokkal való feldolgozás és társítás révén lehetővé tehetik a Webhely felhasználóinak azonosítását.

Az adatok ezen kategóriájába tartoznak a Webhelyhez csatlakozó felhasználók által használt számítógépek IP-címei vagy domainnevei, a kért erőforrások URI (Uniform Resource Identifier) jelölésű címei, a kérés időpontja, a kérés szerverhez történő továbbításának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző számkód (sikeres, hibás stb.) és a felhasználó operációs rendszerével és számítógépes környezetével kapcsolatos egyéb paraméterek.

A navigációs adatok feldolgozhatók:

  • a Webhely megfelelő működésének lehetővé tétele és ellenőrzése, valamint karbantartási tevékenységek elvégzése céljából;
  • anonim statisztikai információkat szerzésére a Webhely használatáról;
  • az esetleges felelősség megállapítása a Webhely kárára elkövetett feltételezett számítógépes bűncselekmények esetén, és így a Vállalat jogainak gyakorlása és/vagy bíróság előtti védelme céljából.

A 196/2003 törvényerejű rendelet 122. cikk (1) bekezdése szerint ("Adatvédelmi rendelet”), Az említett információk feldolgozásához nincs szükség a felhasználók hozzájárulására. A fent említett célok tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

2. Közvetlenül a felhasználó vagy harmadik fél által megadott adatok

Ahhoz, hogy a Webhely bizonyos szolgáltatásait, (például a Kapcsolatfelvétel és a Termék regisztrálása részeket) igénybe lehessen venni, szükséges az adatok megadása, amellyel kapcsolatban kérjük, olvassa el a GDPR 13. cikke szerinti, a gyűjtéskor megadott külön tájékoztatást. Ezek az adatok a felhasználónak a Webhelyen való navigálásából származó adatokkal gazdagíthatók.

3. Sütik

A Webhely sütiket használ a helyes működés biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. A sütik használatával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót ide kattintva.

4. Az oldalra vonatkozó külső hivatkozások

A Webhely más, az Elica-val kapcsolatos weboldalakra mutató hivatkozásokat használhat, amelyeknél a gyűjtéskor megadott konkrét információkra hivatkozunk. Ezen túlmenően a Weboldal tartalmazhat hivatkozásokat más, az Elica-hoz nem kapcsolódó adatkezelők weboldalaira. Utóbbihoz kérjük, olvassa el az adott tulajdonostól kapott konkrét információkat.

ADATSZOLGÁLTATÁS

A számítógépes és telematikai protokollokhoz szükséges navigációs adatok kivételével a felhasználók adatszolgáltatása ingyenes és nem kötelező. Ezen információk megadásának elmulasztása azonban lehetetlenné teszi a továbbított vagy a felhasználó által továbbítani kívánt kérések teljesítését.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatok közölhetők független adatkezelőkkel, és azokat a Vállalat által adatfeldolgozóként kijelölt alanyok kezelhetik, akik az Adatkezelő számára a jelen tájékoztatóban megjelölt célhoz szükséges szolgáltatásokat nyújtanak, mint például: a Társaság weboldalának és az általa használt elektronikus és/vagy telematikai eszközök karbantartásáért/kezeléséért felelős Társaság.

A FELDOLGOZÁSRA JOGOSULT ALANYOK

Az adatokat a Társaság erre kifejezetten felhatalmazott és a Társaságtól megfelelő működési utasításokat kapott alkalmazottai kezelhetik.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI ORSZÁGOKBA

Az adatokat harmadik országoknak és/vagy az Európai Unión kívül letelepedett nemzetközi szervezeteknek nem továbbítjuk.

AZ ÉRDEKELT FÉL JOGAI - PANASZ A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ

Az érintett jogai gyakorlása érdekében a fent megjelölt címre vagy a következő e-mail címre küldött írásbeli közléssel fordulhat az Adatkezelőhöz: privacy@elica.com.

Az érdekelt fél gyakorolhatja az Adatkezelővel szemben elismert jogait a GDPR 15-22. cikke alapján, és különösen kérheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, a pontatlan adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését, az adatkezelés korlátozását a GDPR , 18. cikkében meghatározott esetekben.

Ha az érintett élni kíván a jogaival, a Társaság a kérelem feldolgozásának megkezdése előtt kérheti az érintett személyazonosságának megállapítását.

Az érintett jogosult az adott helyzettel összefüggő okokból bármikor, egyszerűen és ingyenesen tiltakozni az adatkezelés ellen a tulajdonos jogos érdekének feltételezése esetén.

Végezetül, az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerinti tagállam vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállam illetékes felügyeleti hatóságánál.