PODMIOT UPRAWNIONY DO PRZETWARZANIA DANYCH

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, n.2, 60044 Fabriano (AN)
adres poczty certyfikowanej: elicaspa@sicurezzapostale.it
Telefon: +39-07326101
(„Spółka” lub „Podmiot uprawniony”)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Z IOD można się kontaktować pocztą mailową pod adresem: dpo@elica.com

Elica S.p.A., działająca w charakterze Podmiotu uprawnionego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 („RODO”), przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dalej „Dane”) gromadzonych podczas nawigacji na niniejszej stronie internetowej (dalej „Strona”).

PRZETWARZANE DANE, CEL I PODSTAWA PRAWNA

1. Dane przetwarzane dla celów funkcjonowania Witryny

Podczas normalnego funkcjonowania, systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi Witryny, pobierają różne dane nawigacyjne, których transmisja jest nieodłączna podczas korzystania z protokołów komunikacyjnych Internetu. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich z danym podmiotem, ale ze względu na swój charakter mogą - poprzez ich opracowanie i powiązanie z Danymi przechowywanymi przez Spółkę lub strony trzecie - umożliwiać identyfikowanie użytkowników Witryny.

Do tej kategorii Danych zaliczane są adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników odwiedzających witrynę, adresy URI (Uniform Resource Identifier/Ujednolicony Identyfikator Zasobów) - wymagane zasoby, czas zapytania, metoda wykorzystana przy wysyłaniu zapytania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy dotyczący statusu odpowiedzi udzielonej przez serwer (wykonane prawidłowo, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika).

Dane nawigacyjne mogą być przetwarzane w celu:

  • umożliwienia i monitorowania prawidłowego funkcjonowania Witryny, a także przeprowadzania czynności utrzymania;
  • pozyskiwania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny;
  • w celu ustalenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie, a tym samym dochodzenia i/lub obrony praw Spółki w zakresie postępowania sądowego.

Na podstawie art. 122 ust. 1 Rozp. z m.ust. 196/2003 („Kod prywatności”), przetwarzanie wymienionych informacji nie wymaga zgody użytkowników. W wyżej wymienionych celach podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6, ust.1, lit. f), RODO.

2. Dane przekazywane bezpośrednio przez użytkownika lub osoby trzecie

Aby móc korzystać z określonych usług w Witrynie (na przykład w zakładkach Kontakt i Zarejestruj produkt) podanie Danych jest niezbędne, w związku z tym odsyłamy do Polityki udostępnionej na mocy art. 13 RODO, zamieszczonej w momencie gromadzenia danych. Dane te mogą zostać wzbogacone o dane pozyskane podczas nawigacji użytkownika w Witrynie.

3. Cookies

Witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania jej prawidłowego funkcjonowania i poprawienia skuteczności jej używania. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania plików cookies, prosimy zapoznać się z pełną polityką klikając tutaj.

4. Połączenia zewnętrzne z Witryną

Witryna może wykorzystywać połączenia z innymi stronami internetowymi dotyczącymi marki Elica, w przypadku których odsyła się do specyficznych Polityk wskazanych w momencie gromadzenia danych. Ponadto Witryna może zawierać połączenia ze stronami internetowymi innych administratorów danych niezwiązanych z marką Elica. W tym przypadku prosimy o zapoznanie się ze specyficzną polityką u odpowiednich administratorów.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Za wyjątkiem danych nawigacyjnych, niezbędnych do wdrożenia protokołów informatycznych i telematycznych, udostępnianie danych przez użytkowników jest nieodpłatne i opcjonalne. Tym niemniej jednak ich niepodanie uniemożliwia kontynuację zapytań przesłanych przez użytkownika, lub tych, które dopiero zamierza przesłać.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane niezależnym podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych i przetwarzane przez podmioty wyznaczone przez Spółkę jako podmioty przetwarzający dane, które świadczą na rzecz podmiotu upoważnionego do świadczenia usługi lub świadczenia niezbędnego do realizacji celu wskazanego w niniejszej polityce, na przykład spółka upoważniona do utrzymania/obsługiwania Witryny Spółki oraz wykorzystywanych przez nią narzędzi elektronicznych i/lub telematycznych.

PODMIOTY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników Spółki, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do ich przetwarzania i otrzymali od niej odpowiednie instrukcje operacyjne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW NIE NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Dane nie będą przekazywane do Krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych mających siedzibę poza Unią Europejską.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ - SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W zakresie korzystania z przysługujących praw osoba, której dane dotyczą może zgłosić się do Podmiotu Odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, wysyłając pismo na adres wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: privacy@elica.com.

Osoba, której dane dotyczą posiada również prawa względem Podmiotu upoważnionego, określone w art. 15-22 RODO, a w szczególności może żądać dostępu do dotyczących jej danych, ich usunięcia, sprostowania niedokładnych danych, integracji niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO , o ile mają zastosowanie.

W przypadku, kiedy osoba, której dane dotyczą zamierza skorzystać ze swoich praw, Spółka może poprosić o wylegitymowanie się przed przystąpieniem do rozpatrzenia wniosku.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili, w prosty i wolny od opłat sposób, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Osoby, której dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do właściwego Organu nadzorczego w Państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu lub pracuje lub też w państwie, w którym miało miejsce domniemane naruszenie.