SPRÁVCE OSOBNĺCH ÚDAJŮ    Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, n.2, 60044 Fabriano (AN)
PEC: elicaspa@sicurezzapostale.it 
Telefon: +39-07326101
(“Společnost” nebo “Správce”)

POVĔŘENEC PRO OCHRANU OSOBNĺCH ÚDAJŮ (DPO)    
DPO lze kontaktovat na  e-mailové adrese: dpo@elica.com 

Elica S.p.A., jako Správce osobních údajů podle čl. 13 Nařízení R2016/679 (“GDPR”), Vám jako subjektu, kterého se zpracování týká, poskytuje informace související se zpracováním osobních údajů (dále jen „Údaje“), které jsou shromážděny v důsledku navigace na této webové stránce (dále jen „Stránka“ ).

ZPRACOVANÉ OSOBNĺ ÚDAJE, ÚČELY A PRÁVNĺ ZÁKLAD ZPRACOVÁNĺ

1.    Údaje zpracovávané za účelem provozování internetové Stránky
Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování internetové Stránky získávají během svého běžného provozu některé navigační údaje, jejichž přenos je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů.
Tyto informace nejsou shromažďovány za účelem přiřazení k identifikovaným subjektům, ale vzhledem k jejich povaze by mohly, na základu zpracování a přiřazení k Údajům, které má společnost nebo třetí strany k dispozici, umožnit identifikaci uživatelů Stránky.
Do této kategorie údajů patří IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webové Stránce, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěšná, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele.
Navigační údaje mohou být zpracovávány za účelem
•    umožnit a monitorovat řádný provoz Stránky jakož i vykonávat činnosti údržby;
•    získávat anonymní statistické informace o používání Stránky;
•    ověřit jakoukoliv odpovědnost v případĕ domnĕlých počítačových trestných činů vůči Stránce, a tudíž uplatnit a/nebo chránit práva společnosti soudním řízením.
V souladu s ustanovením čl. 122, odst. 1 právního dekretu č. 196/2003 ("Kodex ochrany osobních údajů ") není ke zpracování uvedených informací nutný souhlas uživatelů. Pro výše uvedené účely je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce údajů podle čl.6, odst. 1, písm. f) GDPR.

2.    Údaje poskytnuté přímo uživatelem nebo třetími stranami.
Abyste mohli využívat některé služby uvedené na Stránce (například v sekcích Kontaktujte nás a Registrovat produkt), je nutné poskytnout některé údaje, v souvislosti s čímž v okamžiku jejich shromažďování obdržíte příslušné poučení provedené v souladu s ustanovením č. 13 GDPR. K těmto údajům mohou být přidány údaje vyplývající z navigace uživatele na Stránkách.

3.    Cookie
Stránka používá cookies k zajištĕní správného provozu a zlepšení jejich používání. Pro další informace týkající se používání cookies, si prosím přečtĕte kompletní informace.

4.    Vnĕjší odkazy na Stránku 
Stránka může používat odkazy na jiné webové stránky, týkající se společnosti Elica, a při kterých odkazujeme na konkrétní informace, které jsou poskytnuty v okamžiku jejich přijímání. Na Stránce mimo jiné, mohou být odkazy na webové stránky jiných správců osobních údajů, kteří nemají nic společného se společností Elica. Ohlednĕ tĕchto si prosím přečtĕte konkrétní informace příslušných správců.

POSKYTOVÁNĺ ÚDAJŮ
S výjimkou navigačních údajů nezbytných pro implementaci informačních a telematických protokolů je poskytování údajů ze strany uživatelů bezplatné a fakultativní.
Eventuální odmítnutí jejich poskytnutí zabrání možnosti vyřizovat přeposlané žádosti, nebo žádosti, které uživatel míní přeposlat.

PŘĺJEMCI ÚDAJŮ
Údaje mohou být zpřístupnĕny nezávislým správcům zpracovávání údajů a zpracovávány Společností zvolenými subjekty, kteří jako zpracovatelé údajů poskytují Společnosti výkony nebo služby na účely uvedené v tĕchto informacích, jako například: společnost odpovĕdná za údržbu/správu webové Stránky Společnosti a elekronických/telematických nástrojů, které používá.

PRÁVO SUBJEKTŮ ÚDAJŮ KE ZPRACOVÁNĺ  
Údaje mohou být zpracovávány zamĕstnanci Společnosti, kteří byli výslovnĕ povĕřeni ke zpracování a Společnost jim poskytla příslušné funkční pokyny.

PŘEDÁVÁNĺ OSOBNĺCH ÚDAJŮ DO ZEMĺ MIMO EVROPSKOU UNII
Údaje nebudou předávány do Třetích zemí anebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii.  

PRÁVA SUBJEKTU – STĺŽNOST DOZOROVÉMU ÚŘADU
Pro uplatnĕní svých práv subjekt má právo se obrátit na Správce údajů zasláním písemného sdĕlení na výše uvedenou adresu, nebo na e-mail: privacy@elica.com.
Subjekt může uplatňovat vůči Správci údajů svá práva v souladu s čl. 15-22 GDPR a obzvlášť může požádat o přístup k Údajům, jejich výmaz, o opravu nepřesných Údajů, doplnĕní nekompletních osobních Údajů, které se ho týkají, omezení zpracování v případech podle čl.. 18 GDPR , tam kde jsou aplikovatelné. 
Pokud subjekt má v úmyslu uplatnit svá práva, Společnost ho může požádat o jeho identifikaci předtím než přistoupí  k vyplnĕní žádosti.   
Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů, jednoduše a bezplatnĕ, z důvodů souvisejících s konkrétní situací a v rámci hypotézy oprávnĕného zájmu Správce. 
Na závĕr, subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu členského státu v kterém má obvyklý pobyt nebo pracuje, nebo ve státĕ v kterém došlo k údajnému porušení.  

 

(1) V souladu s čl. 18 GDPR, subjekt má právo žádat správce údajů o omezení zpracování pokud dojde k nĕkteré z následujících  situací:
a) subjekt údajů popřel přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost údajů ovĕřit;
b) zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
c) společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
2. Pokud došlo k omezení zpracování údajů v souladu s odst. 1, osobní údaje mohou být zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo na obhajobu právních nároků se soudní ochranou, nebo nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů významného veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
3. Subjekt, který získal omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem údajů informován, dřív než bude toto omezení zrušeno.
[Kliknĕte zde]