VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, n.2, 60044 Fabriano (AN)
pec-adres: elicaspa@sicurezzapostale.it 
Telefoon: +39-07326101
(“Firma” of “Verwerkingsverantwoordelijke”)

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING    
U kunt contact opnemen met de FG 
e-mailadres: dpo@elica.com 

In de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 13 van de Verordening 2016/679 (“AVG”) verstrekt Elica S.p.A. u de informatie over de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) die worden verzameld als gevolg van navigatie op de onderhavige website (hierna de “Site”).

VERWERKTE GEGVEVENS, DOELEINDEN EN RECHTMATIGHEID
1.    Gegevens die worden verwerkt voor de werking van de Site zelf
De informaticasystemen en softwareprocedures waarmee deze site werkt, verzamelen tijdens hun normale bedrijf navigatiegegevens waarvan de verzending impliciet deel uit maakt van het gebruik van communicatieprotocollen van het Internet. Het betreft gegevens die niet worden verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde betrokkenen, maar die door hun aard, via verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, identificatie van de gebruikers van de Site mogelijk maken.
Onder deze categorie gegevens vallen de IP- of domeinadressen van de computers waarmee de gebruikers verbinding maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de benodigde bronnen, het uur van het verzoek, de methode om het verzoek naar de server te sturen, het gewicht van het antwoordbestand, de cijfercode voor de antwoordstatus van de server (succesvol, fout enzovoort) en andere parameters van het systeem en de informaticamiddelen van de gebruiker.
De navigatiegegevens kunnen worden verwerkt: 
•    om de correcte werking en controle van de werking van de Site mogelijk te maken en voor onderhoudsactiviteiten;
•    om anonieme statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Site;
•    om eventuele aansprakelijkheid te bepalen in geval van mogelijke informaticamisdrijven ten nadele van de Site en dus voor uitoefening en/of verdediging van de Firma in geval van rechtsvordering.
Overeenkomstig art. 122, alinea 1 van het [Italiaans] decreet 196/2003 (“[Italiaanse] Privacywet”) is voor het verwerken van deze informatie geen toestemming van de gebruikers nodig. Voor bovenstaande doeleinden berust de rechtmatigheid van de verwerking op de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f), AVG.
2.    Gegevens die rechtstreeks door de gebruiker of door derde partijen worden verstrekt
Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op de Site (zoals in het gedeelte Contact en Product registreren) moeten Gegevens worden verstrekt, waarvoor wij verwijzen naar de specifieke informatie die wordt verstrekt overeenkomstig art. 13 AVG op het ogenblik zelf van de gegevensverzameling. Deze Gegevens kunnen worden verrijkt met de gegevens die worden afgeleid uit het navigatiegedrag van de gebruiker op de Site.
3.    Cookies
De Site werkt met cookies om een correcte werking van Site te garanderen en de gebruikservaring ervan te bevorderen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verzoeken wij u om de volledige informatie te lezen op de volgende.
4.    Externe links op de Site 
De Site kan werken met links naar andere, met Elica verbonden webpagina's, waarvoor wij verwijzen naar de specifieke, op het ogenblik van de gegevensverzameling geleverde informatie. De Site kan ook links bevatten naar webpagina's van andere verwerkingsverantwoordelijken die geen verband hebben met Elica. Raadpleeg voor deze laatste de specifieke informatie van deze verwerkingsverantwoordelijken.

VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS
Behalve wat de navigatiegegevens betreft die nodig zijn voor de informatica- of telematicaprotocollen, staat het de gebruikers vrij om Gegevens al dan niet te verstrekken. Het niet verstrekken van deze gegevens houdt evenwel in dat geen gevolg zal kunnen worden gegeven aan ingediende verzoeken of verzoeken die de gebruiker wenst in te dienen.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
De Gegevens kunnen worden meegedeeld aan autonome verwerkingsverantwoordelijken en verwerkt door entiteiten die door de Firma zijn aangeduid als verwerkers die aan de Firma de prestaties of diensten leveren voor de in de onderhavige informatie vermelde doeleinden, zoals: de firma die belast is met het onderhoud/beheer van de Site van de Firma en de elektronische en/of telematica-instrumenten die deze firma hiervoor gebruikt.

ENTITEITEN DIE GEGEVENS MOGEN VERWERKEN
De Gegevens kunnen worden verwerkt door werknemers van de Firma die hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen en van de Firma de nodige instructies hebben gekregen.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE 
De Gegevens worden niet doorgegeven aan Derde Landen en/of internationale organisaties die buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE - KLACHT INDIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT
Om zijn rechten uit te kunnen oefenen, kan de betrokkene zich schriftelijk wenden tot de Verwerkingsverantwoordelijke op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres: privacy@elica.com.
De betrokkene kan ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke de rechten uitoefenen die zijn erkend in de artikels 15-22 van de AVG en kan in het bijzonder verzoeken om inzage in, verwijdering en rectificatie van gegevens, aanvulling van onvolledige gegevens en beperking van de verwerking in de gevallen voorzien in art. 18 AVG , waar van toepassing. 
Indien de betrokkene zijn rechten wil uitoefenen, kan de Firma verzoeken om de identificatiegegevens van betrokkene voordat wordt aangevangen met afhandeling van het verzoek.
De betrokkene heeft het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op zijn specifieke situatie betrekking hebben in alle gevallen van gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke.
Tot slot heeft betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan.
 

(1) Overeenkomstig art. 18 van de AVG heeft de betrokkene het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen
in een van de volgende gevallen:
a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende de periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van de gegevens te controleren
b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; 
c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. 
2. Wanneer de verwerking op grond van lid 1 is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. 
3. De betrokkene die beperking van de verwerking heeft verkregen overeenkomstig lid 1, wordt door de gegevensverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat deze beperking wordt ingetrokken.