Niniejsze oświadczenie, przeznaczone dla wszystkich podmiotów przeglądających witrynę (dalej „Witryna”), zostało wydane zgodnie z art. 13 Rozp. (UE) nr 2016/679 (dalej „RODO”) i art. 122 rozp.z m.ust. 196/2003 (dalej „Kod prywatności”), a także zgodnie z postanowieniem Inspektora danych osobowych „Identyfikacja uproszczonych procedur w zakresie oświadczenia o ochronie danych i pozyskiwania zgody na wykorzystywanie plików cookies” z 8 maja 2014 r., zmodyfikowanym przez „Wytyczne dotyczące plików cookies oraz innych narzędzi śledzenia” z 10 czerwca 2021 (dalej „Postanowienie").

1. Tożsamość i dane kontaktowe podmiotu uprawnionego do przetwarzania danych

Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych jest Elica S.p.A., z siedzibą w Via Ermanno Casoli nr 2 - 60044 Fabriano (AN) – Italia, NR ID.POD i .REJ.PRZEDS. AN 00096570429, Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, e-mail: elicaspa@sicurezzapostale.it (w dalszej części zwany „Podmiot uprawiony”).

2. Inspektor ochrony danych (IOD)

Z IOD można się kontaktować pocztą mailową na adres: dpo@elica.com

3. Rodzaje przetwarzanych danych

Witryna stosuje pliki cookies.

Czym są cookies

Cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika, z zastosowaniem wykorzystanego przez niego urządzenia (zwykle przeglądarka), po wejściu użytkownika na tę stronę, w celu zapisywania lub przenoszenia informacji. Są zapisywane w celu umożliwienia rozpoznania urządzenia użytkownika przy następnej wizycie na stronie. W rzeczywistości, przy każdej następnej wizycie, pliki cookies są przesyłane z urządzenia użytkownika na odwiedzaną stronę.

Każdy plik cookie zawiera zwykle nazwę serwera, z którego został wysłany oraz datę ważności i wartość - zazwyczaj unikalny numer wygenerowany losowo przez komputer.

Cookies pierwszej kategorii i osób trzecich

Pliki cookies mogą być instalowane nie tylko przez operatora witryny odwiedzanej przez użytkownika (cookies pierwszej kategorii), ale także przez inną witrynę, która instaluje je za pośrednictwem pierwszej witryny (pliki cookies stron trzecich) i jest w stanie je rozpoznać. Dzieje się tak, ponieważ na odwiedzanej witrynie mogą znajdować się elementy (obrazy, mapy, dźwięki, linki do stron internetowych innych domen itp.), które występują na innych serwerach, różnych od serwera odwiedzanej witryny.

Cookies techniczne, analityczne i profilujące

W zależności od celu, pliki cookies dzielą się na pliki techniczne i profilujące.

Cookies Techniczne są instalowane wyłącznie dla celów „transmisji danych komunikacyjnych w sieci komunikacji elektronicznej lub - w wymiarze ściśle koniecznym dla dostawcy usług informacyjnych - wyraźnie wymaganym przez abonenta lub użytkownika - w celu wykonania tej usługi” (patrz. art. 122, ust. 1, Kodeks Danych Osobowych). Są zwykle wykorzystywane w celu umożliwienia sprawnej nawigacji pomiędzy stronami, przechowywania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o specyficznych konfiguracjach użytkownika, uwierzytelniania użytkowników itp.

Techniczne pliki cookies można podzielić na pliki nawigacyjne, służące do rejestrowania danych przydatnych podczas normalnej nawigacji i korzystania ze strony internetowej na komputerze użytkownika (pozwalających np. zapamiętać preferowany rozmiar strony na liście) i cookies funkcjonalne, umożliwiające zapamiętanie wyborów dokonanych przez użytkownika na stronie internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania (np. funkcjonalne pliki cookies umożliwiają zapamiętanie określonych ustawień użytkownika przez stronę - typu wybór kraju i - jeśli jest ustawiony - status stałego dostępu). Niektóre z tych plików cookies (nazywane niezbędnymi lub ściśle niezbędnymi) umożliwiają funkcje, bez których wykonanie niektórych operacji nie byłoby możliwe.

Zgodnie z wyżej wskazanym art. 122, ust. 1 Kodeksu Danych Osobowych, wykorzystywanie technicznych plików cookies nie wymaga zgody użytkowników, a jedynie ich poinformowania.

Zgodnie z Postanowieniem, techniczne pliki cookies są przyswajane - a zatem do ich instalacji nie jest wymagana zgoda użytkowników - tzw. cookies analytics, jeśli:

  1. są realizowane i używane bezpośrednio przez administratora witryny pierwszej kategorii (czyli bez interwencji podmiotów trzecich) w celu optymalizacji dążącej do gromadzenia informacji o liczbie użytkowników i sposobie w jaki odwiedzają daną witrynę, a także
  2. są realizowane i udostępniane przez osoby trzecie, jeśli:
    1. wykorzystywane przez pierwszą witrynę do celów wyłącznie statystycznych, w przypadku zastosowania odpowiednich środków redukujących moc identyfikacji (np. poprzez maskowanie odpowiednich części adresu IP) i wykorzystywane wyłącznie do tworzenia statystyk zbiorczych i powiązanych z reguły z jedną witryną lub jedną aplikacją mobilną, aby w ten sposób nie umożliwiać śledzenia nawigacji osoby korzystającej z różnych aplikacji lub przeglądającej różne strony internetowe;
    2. osoby trzecie, które świadczą na stronie usługę pomiaru, nie łączą, wzbogacają lub krzyżują dane, nawet zminimalizowane jak powyżej, z innymi informacjami dostępnymi dla tych osób trzecich (np. pliki klientów lub statystyki odwiedzin na innych witrynach) i nie przekazują ich innym stronom trzecim.

Profilujące pliki cookies służą do śledzenia nawigacji użytkownika, analizowania jego zachowań w celach marketingowych oraz tworzenia profili opartych na jego upodobaniach, nawykach, wyborach itp. w celu przesyłania ukierunkowanych komunikatów reklamowych, związanych z zainteresowaniami i zgodnie z preferencjami, wyrażonymi podczas nawigacji. Te pliki - zgodnie z art. 122 Kodeksu Danych Osobowych - mogą być instalowane na terminalu użytkownika tylko w przypadku, kiedy wyraził na to zgodę, po wcześniejszym zapoznaniu się z uproszczonymi procedurami wskazanymi przez Inspektora Danych Osobowych w Postanowieniu (opublikowanie na stronie „krótkiej” informacji zawartej w banerze wyskakującym na stronie głównej (lub innej stronie, przez którą użytkownik może uzyskać dostęp do witryny), dotyczącej informacji „rozszerzonej”; dostęp do niej jest możliwy poprzez kliknięcie użytkownika w podany w nim link).

Pliki cookies trwałe i sesyjne

W zależności od czasu trwania, pliki cookies dzielą się na: trwałe, które pozostają przechowywane do czasu wygaśnięcia ważności na urządzeniu użytkownika - o ile nie zostaną przez niego usunięte - i sesyjne, które nie są przechowywane w sposób trwały na urządzeniu użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki.

Lista plików cookies używanych przez witrynę

Oprócz niżej przedstawionej listy plików Cookies, należy zauważyć, że Elica S.p.A. wykorzystuje prestiżowy program certyfikacji Transparency and Consent Framework 2.0 („TCF 2.0”) stowarzyszenia Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe) i w związku z tym pliki cookie, opracowane przez Sprzedawców uczestniczących w programie TCF 2.0, są klasyfikowane zgodnie z celami ustalonymi przez IAB Europe.

Cookies techniczne

Ta strona wykorzystuje techniczne pliki cookies, instalowane przez witrynę w celach wskazanych poniżej.

Tego rodzaju plików cookies nie można wyłączyć, a do ich instalacji - jak wskazano wyżej - nie jest wymagana wcześniejsza zgoda użytkowników, zgodnie z art. 122 Kodeksu Danych Osobowych.

Analityczne pliki cookies nie zawierające danych osobowych

Witryna wykorzystuje analityczne pliki cookies realizowane i udostępniane przez podmioty trzecie, w celu statystycznej analizy wejść lub odwiedzin witryny, umożliwienia Podmiotowi upoważnionemu ulepszania jej struktury, logiki nawigacji i zawartości oraz pozyskiwania informacji o korzystaniu z witryny.

Więcej szczegółów i informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/1011397

Pliki te - odpowiednio pozbawione danych osobowych (poprzez zamaskowanie znacznych części adresu IP), umożliwiają gromadzenie informacji o liczbie użytkowników i sposobie odwiedzania przez nich witryny, bez możliwości identyfikacji indywidualnego użytkownika. W związku z tym, zgodnie z zaleceniami Postanowienia, nie jest wymagana wcześniejsza zgoda użytkowników.

Profilujące pliki cookies

Witryna wykorzystuje profilujące pliki cookies realizowane i udostępniane przez podmioty trzecie, dzięki którym możliwe jest monitorowanie użytkowników podczas przeglądania, śledzenie i przechowywanie ich preferencji, a tym samym tworzenie profili, umożliwiających wysyłanie im spersonalizowanych wiadomości, które są bardziej dopasowane do ich zainteresowań na domenach wskazanych wyżej. Jak wskazano wyżej, wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody użytkowników, stosownie do art. 122 Kodeksu Danych Osobowych i zgodnie z Postanowieniem.

Poniżej podana jest nazwa, ewentualny podmiot trzeci, cel użycia oraz czas trwania w odniesieniu do każdego używanego pliku cookie.

4. Udostępnianie danych

Dane dotyczące plików cookies, dla których zgoda nie jest wymagana, są niezbędne dla celu świadczenia odnośnej usługi; w związku z tym ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z danej usługi.

5. Odbiorcy

Przetwarzanie danych połączone z usługami internetowymi tej Witryny jest wykonywane przez personel wyraźnie upoważniony do ich przetwarzania, który otrzymał w tym celu odpowiednie instrukcje.

Dane mogą być również przetwarzane w imieniu Podmiotu upoważnionego przez podmioty trzecie, wskazane jako Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, zgodnie z art. 28 RODO, takie jak osoby fizyczne i/lub prawne wykonujące czynności funkcjonalne dla celów wskazanych powyżej, na przykład spółka zajmująca się zarządzaniem i utrzymaniem Strony.

Dane mogą być przekazywane niezależnym podmiotom upoważnionym do przetwarzania, typu organy nadzorcze i kontrolne uprawnione do żądania/otrzymywania danych, a także podmiotom trzecim dostawcy (lub sprzedawcy) wymienionym w tabelach powyżej, zawierających listę plików cookies, w której zamieszczony jest także link do odpowiedniej informacji.

W przypadku przekazywania danych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za adekwatne, będą używane tzw. „narzędzia transferowe”, o których w art. 45 RODO, poprzez ocenę możliwości zastosowania „dodatkowych środków” mających na celu zagwarantowanie poziomu ochrony, zasadniczo równoważnego z wymaganym przez prawo Unii Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz linki dotyczące informacji stron trzecich, wskazane w tabeli.

6. Sposób udzielania zgody na instalację profilujących plików cookies i jej wycofania

Profilujące pliki cookies będą instalowane na twoich urządzeniach wyłącznie za twoją zgodą, wyrażoną poprzez wybranie przycisku „Akceptuję wszystko” w banerze zawierającym krótką informację lub wybranie odpowiedniej kategorii i kliknięcie „Akceptuję wybrane”.

Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest rejestrowana za pomocą specjalnego „technicznego pliku cookie”.

Jest zawsze możliwa zmiana dokonanego wyboru, a w szczególności cofnięcia uprzednio udzielonej zgody, poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę na każdej podstronie Serwisu, a następnie w przycisk „Zmień zgodę”.

Użytkownicy mogą jednakże wybrać własne opcje dotyczące plików cookies, również za pomocą ustawień używanej przeglądarki. Nawet, jeśli przeglądarka internetowa używana przez użytkownika jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie, mogą zmieniać predefiniowaną konfigurację poprzez menu ustawień, kasując i/lub usuwając wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies, blokując wysyłanie cookies lub ograniczając je do niektórych witryn. Wyłączenie, zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może utrudniać optymalne korzystanie z niektórych obszarów Witryny lub uniemożliwić niektóre jej funkcje, a także wpływać na funkcjonowanie usług stron trzecich. Poniżej znajdują się linki do instrukcji dotyczących zarządzania plikami cookies głównych przeglądarek:

W przypadku przeglądarek innych od wymienionych wyżej, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednią instrukcją, umożliwiającą ustalenie sposobu zarządzania plikami cookies.

7. Prawa stron zainteresowanych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot upoważniony, poza informacjami wskazanymi w poprzednim ustępie, osoba której dane dotyczą może skorzystać z uprawnień, o których w art. od 15 do 22 RODO - gdzie mają zastosowanie -, a w szczególności może żądać dostępu do dotyczących jej danych oraz do informacji, o których w art. 15 (cele przetwarzania, kategorie danych osobowych itp.), ich kasowania w przypadkach przewidzianych w art. 17, sprostowania niedokładnych danych, integrowania niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18, a także przenoszenia danych (czyli otrzymywania danych w usystematyzowanym formacie, powszechnie używanym i obsługiwanym przez automatyczne urządzenie, a także - o ile jest to technicznie wykonalne - przesyłanie ich do innego podmiotu upoważnionego bez żadnych zakłóceń) w przypadku, kiedy przetwarzanie opiera się na wyrażeniu zgody lub umowie i jest wykonywane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi.

W celu realizacji swoich praw osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych w punktach kontaktowych wskazanych w ust. 1.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć reklamację do właściwego Organu nadzorczego, kompetentnego w Państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu lub w którym pracuje lub też w państwie, w którym miało miejsce domniemane naruszenie.