Tato informace, určena pro všechny subjekty, které navigují na této webové stránce (dále "Stránka"), byla vydána v souladu s u čl. 13 Nařízení (EU) č. 2016/679 (dále "GDPR") a čl. 122 nařízení vlády 196/2003 (dále "Kodex ochrany osobních údajů"), a také v souladu s opatřením Garanta Privacy "Určení  zjednodušených způsobů pro informování a získání souhlasu pro používání souborů cookies" z 8. května 2014, které je doplněno "Pokyny pro cookies a jiné nástroje sledování" z 10. června 2021 (dále " Ustanovení ").

1. Identita a kontaktní údaje správce údajů 

Správcem údajů je Elica S.p.A., se sídlem ve Via Ermanno Casoli n. 2 - 60044 Fabriano (AN) - Itálie, daňové číslo/C.F.REG.IMP. AN 00096570429, Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, e-mail: elicaspa@sicurezzapostale.it (dále "Správce").

2. Povĕřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Kontaktní adresa e-mail na DPO je: dpo@elica.com 

3. Typy zpracovávaných osobních údajů 

Stránka používá soubory cookies. 

Co jsou cookies

Cookie (nebo indikátory) jsou malé textové soubory, které jsou zasílané ze serveru web, navštíveného uživatelem do zařízení uživatele (obvykle na browser) ve chvíli, kdy on vstoupí na nějakou webovou stránku, za účelem uložení a přenosu informací. Ukládají se takovým způsobem, aby dokázaly rozpoznat dané zařízení při následující návštěvě. Při každé následující návštěvě jsou cookies znovu odeslány ze zařízení na webovou stránku. 

Každé cookie ve všeobecnosti obsahuje jméno serveru, ze kterého bylo cookie odesláno a datum vypršení platnosti a jednu hodnotu, obvykle jediné číslo vytvořené počítačem. 

Cookie uživatele a třetích stran

Soubory cookies mohou být instalovány nejenom samotným správcem webové stránky navštívené uživatelem (cookie první strany), ale také jinou webovou stránkou, která je instaluje prostřednictvím první webové stránky (cookies třetích stran) a je schopné je rozpoznat. Děje se tak proto, že na navštívené webové stránce mohou být přítomny prvky (obrázky, mapy, zvuky, link na webové stránky jiných domén, atd.), které se nacházejí na jiných serverech, než je server navštívené stránky.

Technické, analytické a profilovací cookies

Na základě účelu se cookies dělí na technické cookies a na cookies profilovací.

Technické soubory cookies jsou instalovány výlučnĕ na účely, aby "uskutečnily přenos komunikace na elektronickou komunikační síť, nebo v rozsahu úzce nezbytném pro dodavatele nějaké služby informační společnosti, kterou si účastník nebo uživatel této služby výslovně vyžádal " (porov. čl. 122, ods. 1, Kodex ochrany osobních údajů). Obvykle se používají, aby umožnily účinnou navigaci mezi stránkami, zapamatování preferencí uživatelů, ukládání informací o konkrétních konfiguracích uživatelů,  ověření uživatelů, atd. 

Technická cookies se mohou rozdělit na navigační cookies, používaná za účelem registrace údajů užitečných pro normální navigaci a pro využití webové stránky v počítači uživatele (což umožní například připomenout preferovanou dimenzi stránky v nějakém seznamu), a na funkční cookies, která umožňují  webové stránce připomenout volby uskutečněné uživatelem za účelem zlepšení její funkčnosti (funkční cookies například umožňují webové stránce připomenout specifické nastavení uživatele, jako je volba země, a, pokud  byl nastaven, stav permanentního přístupu). Některé z těchto cookies (nazývaných esenciální nebo strictly necessary) umožňují funkce, bez kterých by nebylo možné provádět některé úkony.

Ve smyslu výše uvedeného čl. 122, ods. 1, Kodex ochrany osobních údajů, pro používání technických cookies se nevyžaduje souhlas uživatelů, ale vyžaduje se jen povinnost uživatele informovat.

Ve smyslu Ustanovení í jsou technickým cookies postaveny na roveň tzv. cookies analytics, proto pro jejich instalaci není požadován souhlas uživatelů, pokud:

i) jsou realizovány a používány přímo správcem web stránky první strany (to jest bez zásahu třetích subjektů) za účelem zlepšení samotné stránky, aby se shromáždily přidružené informace o počtu uživatelů a o tom, jak navštěvují samotnou stránku, a také 

ii) realizovány a dány k dispozici od třetích stran, pokud:

a. jsou používány webovou stránkou první strany jenom pro statistické účely, jestliže jsou přijaty vhodná opatření pro minimalizování a pro redukci jejich identifikačních schopností (například, prostřednictvím zakrytí vhodné části IP adresy) a pokud jsou používány jedině pro produkci přidružené statistiky a, zpravidla, ve vztahu k jediné webové stránce nebo k jediné mobilní aplikaci tak, aby nebylo možno sledovat navigaci osoby, která používá jiné aplikace anebo naviguje na jiných webových stránkách;

b. třetí strany, které poskytují webové stránce službu web measurementu, nekombinují, neobohacují nebo nekřižují údaje, byť minimalizovány, jak  výše uvedeno, s jinými informacemi, kterými tyto třetí strany disponují (např. soubory uživatelů nebo statistiky návštěv na jiných webových stránkách), a nepředávají  je dalším třetím stranám. 

Cookie profilovací slouží na sledování navigace uživatele, na analyzování jeho chování za účelem marketingu a vytváření profilů podle jeho vkusu, návyků, výběrů atd. takovým způsobem, aby mu poskytovaly reklamy přiměřené jeho zájmům a v souladu s preferencemi vyjádřený při online navigování.  Taková cookies, ve smyslu čl. 122 Kodex ochrany osobních údajů, mohou být instalovány na terminálu uživatele jen tehdy, že udĕlil svůj souhlas po informování zjednodušeným způsobem uvedeným Garantem v Ustanovení (zveřejnění na webové stránce "krátkých" zásad  obsažených v banneru, okamžité zobrazení na home page (nebo na jiné stránce, přes kterou uživatel má přístup  na stránku), která odkazuje na "rozšířenou" informaci, přístupnou přes  odkaz, na který uživatel může kliknout).

Trvalé cookies a soubory cookies relace

Na základě jejich trvání se soubory cookies rozlišují na trvalé, které zůstanou v paměti zařízení uživatele až do vypršení platnosti, s výjimkou, kdy je uživatel odstraní, a na  cookies relace, které se natrvalo neukládají do paměti zařízení uživatele a zmizí při zavření browseru. 

Seznam cookies používaných touto webovou stránkou

Kromě níže uvedeného seznamu použitých Cookie, upřesňujeme, že Elica S.p.A. používá Transparency and Consent Framework 2.0 (“TCF 2.0”)  asociace Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe) a proto Cookie vyvinuté ze strany Vendors, zúčastňujícími se  na TCF 2.0 jsou klasifikovány podle účelů stanovených IAB Europe.

Technické soubory Cookies 

Tato webová stránka používá technické soubory cookies, instalovány samotnou stránkou pro níže uvedené účely.

Tento typ cookies nemůže být odinstalován a pro jeho instalování, jak bylo řečeno výše, se nevyžaduje předchozí souhlas uživatelů, ve smyslu čl. 122 Kodexu ochrany osobních údajů.

Anonymizovaná analytická cookies 

Webová stránka používá analytická cookies, realizovaná a daná k dispozici třetími stranami pro statistickou analýzu přístupů anebo návštěv na samotné stránce, aby umožnilo Správci  zlepšit její strukturu, navigační logiku  a obsah a shromažďovat informace o používání stránky.

Detailnější informace můžete získat na následujícím odkaze:   

https://support.google.com/analytics/answer/1011397. Takové soubory cookies, vhodně anonymizované (prostřednictvím zakrytí významné části IP adresy), umožňují shromažďování souhrnných informací o počtu uživatelů a o tom, jakým způsobem navštěvují webovou stránku aniž by bylo možné identifikovat jednotlivého uživatele. Z tohoto důvodu se nevyžaduje preventivní souhlas uživatelů v souladu s Ustanovením.

Cookie profilovací

Stránka používá cookies profilovací, realizovány a zspřístupnĕné třetími stranami, pomocí kterých lze monitorovat uživatele při navigování, sledování a ukládání jejich preferencí, tím vytvářet profily, které umožňují zasílat přizpůsobenéné zprávy, které ve větší míře souvisí s jejich zájmy na výše uvedených doménách. Jak bylo výše uvedeno, vyžaduje se předchozí souhlas uživatelů, ve smyslu čl. 122 Kodexu ochrany osobních údajů v souladu s Ustanovením.

V následovném textu je uvedeno pro každé použit cookie: jméno, případná třetí strana, účel použití a trvání.4. Poskytnutí údajů 

Údaje týkající se cookie, pro které není nutný souhlas, jsou nutné pro dodání příslušné služby; v případě neposkytnutí těchto údajů, nebude možné využití požadované služby. 

5. Příjemci

Webové služby spojené s touto webovou stránkou provádí personál, který je tímto výkonem výslovně pověřen a obdržell přiměřené operativní instrukce.

Údaje  mohou být zpracovávány rovněž, v zastoupení Správce, třetí strany, které se označují jako Povĕřenci pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, fyzické a/nebo právnické osoby, které provádějí funkční aktivity za výše uvedeným účelem, jedná se například o společnost, která se zabývá správou a údržbou Stránky. 

Údaje lze komunikovat samostatným správcům údajů , jako jsou instituce a dozorové a kontrolní úřady, oprávnění žádat/přijímat tyto údaje, jakož i třetí providers (nebo vendors) vyjmenovány ve vyše uvedených tabulkách, které obsahují seznam cookies, ve kterém je uveden i odkaz na příslušné zásady.

Tam, kde údaje budou přeneseny do zemí mimo Evropskou Unii (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP), které Evropská Komise nepovažuje za přimĕřené, budou použity "transfer tools", uvedené v čl. 45 GDPR, přičemž se bere v úvahu případné poskytnutíí "doplňujících opatření", na zabezpečení t úrovnĕ ochrany ekvivalentní s tou, kterou vyžaduje Evropská Unie. Pro rozsáhlejší informace odkazujeme na informace třetích stran, uvedených v tabulce.

6. Způsob vyjádření a odvolání souhlasu s instalací cookie profilování

Profilovací cookies  budou instalovány na vašem zařízení jenom po předchozím souhlasu, vyjádřeným stlačením tlačítka "Přijmout všechny" na banneru, který obsahuje krátkou informaci, nebo volbou příslušné kategorie a kliknutím na "Přijmout zvolené".

Souhlas s cookies je zaznamenán s odpovídajícím "technickým souborem cookie".

Zůstává stále možnost změnit vlastní volbu, a obzvlášť, odvolat předtím daný souhlas, kliknutím na ikonu, nacházející se na každé stránce webové Stránky, a potom na "Změnit souhlas".

Uživatelé však mohou projevit vlastní rozhodnutí  na cookie také prostřednictvím nastavení používaného browseru. I v případě, že webový prohlížeč, používaný uživatelem, je nastavený na automatické přijetí cookies, tento může změnit přednastavenou konfiguraci prostřednictvím menu nastavení, zrušením a/nebo odstraněním všech nebo některých cookies, blokováním odesílání cookies nebo omezením odesílání na určité  stránky. Deaktivace, zablokování cookies nebo jejich vymazání by mohlo poškodit optimální využití některých oblastí  Stránky anebo zabránit některým jejím funkcím, jakož i mít vliv na provozování služeb třetích stran. Níže uvádíme odkazy na příručky na správu souborů cookies hlavních browserů:


Pro browsery, které nejsou jmenovány výše, je nutné si přečíst příslušnou příručku jak spravovat soubory cookies.

7. Práva subjektů údajů 

V souvislosti se zpracováváním  osobních údajů , které vykonává Správce, subjekt, kromě toho, co je uvedeno v předchozím odstavci, může uplatnit práva v souladu s  články od 15. až 22. GDPR, tam, kde lze aplikovat, a obzvlášť, může požádat o přístup k údajům, které se ho týkají a k informacím podle  čl. 15 (účel zpracování údajů, kategorie osobních údajů, atd.), jejich vymazání v případech stanovených v čl. 17, opravu nepřesných údajů, doplnění neúplných údajů, omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18, e kromě toho přenositelnost údajů (tzn. přijmout údaje v běžně používaném strukturovaném, strojovĕ čitelném formátu, pokud  je to technicky proveditelné, předat tyto bez překážek jinému správci) v případě, kdy toto zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je uskutečňováno automatizovanými nástroji. 

Pro uplatňování práv se subjekt údajů může obrátit na Správce na kontaktních místech, uvedených v odst. 1.

Subjekt údajů  má právo podat stížnost u dozorového Úřadu  v členském státě, ve kterém obvykle sídlí nebo pracuje, nebo ve státě, ve kterém došlo k domnělému porušení.