De onderhavige informatie, die bestemd is voor iedereen die op de website navigeert (hierna, “Site”) wordt geleverd overeenkomstig art. 13 van de Verordening (EU) nr. 2016/679 (hierna “AVG”) en art. 122 van het [Italiaans] decreet 196/2003 (hierna “[Italiaanse] Privacywet”) en overeenkomstig de maatregel van de Garante Privacy [Italiaanse Autoriteit persoonsgegevens] “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” [Bepaling van vereenvoudigde methodes voor de informatie over en het verwerven van de toestemming voor het gebruik van cookies] van 8 mei 2014 zoals aangevuld door de “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento” [Richtlijnen voor cookies en andere tracking-Instrumenten] van 10 juni 2021 (hierna de “Maatregel”).

1. Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is Elica S.p.A., gevestigd in Via Ermanno Casoli nr. 2 - 60044 Fabriano (AN) – Italia, C.F.REG.IMP. AN 00096570429, Telefoon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, e-mail: elicaspa@sicurezzapostale.it (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

2. Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

U kunt contact opnemen met de FG op het e-mailadres: dpo@elica.com 

3. Verwerkte gegevens

De Site werkt met cookies.

Wat zijn Cookies

Cookies (of markers) zijn kleine tekstbestanden die door de server van de door de gebruiker bezochte website worden verzonden naar het apparaat van de gebruiker (meestal de browser) op het ogenblik waarop deze laatste een bepaalde site opent, om informatie op te slaan en te verzenden. Cookies worden zodanig opgeslagen dat het apparaat bij een volgend bezoek wordt herkend. Bij elk volgend bezoek worden de cookies door het apparaat van de gebruiker naar de site teruggestuurd.

Elk "cookie" bevat meestal de naam van de server di het heeft verstuurd, de vervaldatum en een unieke cijfercombinatie die willekeurig door de computer wordt aangemaakt.

Eerste- en derde-partij-cookies

Cookies kunnen niet alleen worden geïnstalleerd door de beheerder van de door de gebruiker bezochte site (eerste-partij-cookies), maar ook door de beheerder van een andere site die de cookies installeert via de eerst bezochte site (derde-partij-cookies) en in staat is om die te herkennen. Dit gebeurt omdat er op de bezochte site elementen kunnen staan (afbeeldingen, kaarten, geluidsbestanden, links naar webpagina's met andere web-domeinen enzovoort) die op andere servers staan dan die van de bezochte site.

Technische, analytische en profileringscookies

Afhankelijk van hun doel worden cookies ingedeeld in technische en profileringscookies.

Technische cookies worden alleen geïnstalleerd om "een communicatie te versturen op een elektronisch communicatienet, of omdat ze strikt noodzakelijk zijn om de leverancier van een dienst in staat te stellen om de dienst, waar de abonnee of gebruiker om heeft verzocht, ook daadwerkelijk te kunnen leveren" (cfr. art. 122, alinea 1 [Italiaanse] Privacywet). Technische cookies dienen alleen om op een doeltreffende manier door te pagina's te navigeren, voorkeuren van gebruikers op te slaan, informatie over specifieke configuraties van de gebruiker op te slaan, authenticatie van de gebruiker enzovoort.

Technische cookies kunnen worden onderverdeeld in navigatiecookies die dienen om gegevens te registreren die nuttig zijn voor de normale navigatie en het normale gebruik van de website op de computer van de gebruiker (zodat het systeem bijvoorbeeld de favoriete afmeting van de pagina in een lijst kan onthouden) en functionele cookies waarmee de site de keuzen kan herinneren die de gebruiker heeft gemaakt om de werking ervan te optimaliseren (met functionele cookies kan de site zich bijvoorbeeld specifieke gebruikersinstellingen herinneren, zoals de selectie van een bepaald land en, indien ingesteld, de status van "permanente toegang"). Sommige van deze cookies (ook "noodzakelijke cookies of "strictly necessary" genoemd) geven functies vrij voor handelingen die zonder deze functies niet zouden kunnen worden uitgevoerd.

Overeenkomstig bovenstaand art. 122, alinea 1, [Italiaanse] Privacywet, is voor het gebruik van technische cookies geen toestemming nodig van de gebruikers, maar geldt wel de verplichting om de gebruikers over hun bestaan en gebruik in te lichten.

Overeenkomstig de Maatregel zijn cookies cd. analytics gelijkgesteld aan technische cookies en is dus geen toestemming nodig van de gebruiker voor hun installatie op voorwaarde dat:

i) ze rechtstreeks worden aangemaakt en gebruikt door de beheerder van de eerste-partij-server (dus zonder tussenkomst van derde partijen) om de site te optimaliseren voor het verzamelen van geaggregeerde informatie over het aantal gebruikers en hoe deze gebruikers de site bezoeken, ofwel 

ii) worden aangemaakt en ter beschikking gesteld door derde partijen indien:

a. de eerste-partij-site deze cookies uitsluitend om statistische redenen gebruikt en geschikte maatregelen zijn genomen om de kans op identificatie zo klein mogelijk te maken (door bijvoorbeeld betekenisvolle delen van het IP-adres af te schermen) en deze cookies alleen worden gebruikt voor geaggregeerde statistieken, en meestal, slechts één site of één enkele applicatie voor mobiele apparaten betreffen, zodat geen tracking mogelijk is van het navigatiegedrag van wie meerdere applicaties gebruikt of verschillende websites bezoekt;

b. de derde partijen die web-measurement-diensten leveren aan de site, de informatie niet combineren, aanvullen of kruisen, ook niet als identificatie zo goed als onmogelijk is gemaakt zoals hierboven beschreven, met andere informatie waarover de derde partijen beschikken (bijvoorbeeld klantbestanden of statistieken over de bezoeken aan andere sites) en deze ook niet overmaken aan andere derde partijen. 

Profileringscookies dienen om het navigatiegedrag van de gebruiker te tracken, zijn gedrag te analyseren voor marketingdoeleinden en profielen aan te maken met betrekking tot zijn smaak, gewoontes, keuzen enzovoort, zodat reclameberichten kunnen worden gestuurd die passen bij zijn belangstellingssfeer en bij de voorkeuren die hij tijdens het navigeren online heeft geuit. Dit soort cookies mogen overeenkomstig art. 122 van de [Italiaanse Privacywet] alleen op de terminal van de gebruiker worden geïnstalleerd als deze laatste zijn toestemming hiervoor heeft gegeven nadat hij op de hoogte is gebracht met de door de [Italiaanse] Autoriteit Persoonsgegevens voorgeschreven vereenvoudigde methodes ( “beknopte” informatie op de homepagina zetten in een banner die onmiddellijk verschijnt (of op een andere pagina waarmee de gebruiker de site kan openen) en die verwijst naar de “volledige” informatie met een link waarop de gebruiker kan klikken).

Permanente en sessiecookies

Afhankelijk van hun vervaldatum worden cookies ingedeeld in permanente cookies die tot hun vervaldatum opgeslagen blijven op het apparaat van de gebruiker tenzij de gebruiker ze zelf verwijdert en sessiecookies die niet permanent worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en verdwijnen als de browser wordt gesloten.

Lijst van de cookies die op de onderhavige site worden gebruikt

Behalve de cookies in de lijst hieronder gebruikt Elica S.p.A. ook het Transparency and Consent Framework 2.0 (“TCF 2.0”) van het "Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)". Daarom worden de cookies die worden ontwikkeld door de Vendors van TCF 2.0 ingedeeld volgens de doeleinden die zijn vastgelegd door IAB Europe.

Technische cookies

Deze site maakt gebruik van technische cookies die door de site zelf worden geïnstalleerd om de hieronder vermelde redenen. 

Dit type cookie kan niet worden uitgeschakeld en voor hun installatie is, zoals hierboven uiteengezet, geen toestemming op voorhand nodig van de gebruikers, overeenkomstig art. 122 van de [Italiaanse] Privacywet. 

Anoniem gemaakte analytische cookies

De site gebruikt analytische cookies die worden gemaakt en ter beschikking gesteld door derde partijen om de toegangen tot en bezoeken aan de site statistisch te kunnen analyseren zodat de Verwerkingsverantwoordelijke de opbouw van de site, de navigatielogica en de inhoud ervan kan verbeteren en informatie kan verzamelen over het gebruik van de site.

Klik voor meer details en informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/1011397

Dergelijke cookies, die naar behoren anoniem zijn gemaakt (door betekenisvolle delen van het IP-adres af te schermen) maken verzameling mogelijk van samengevoegde informatie over het aantal gebruikers en over de manier waarop zij de site bezoeken, zonder dat de individuele gebruiker kan worden geïdentificeerd. Voorafgaande toestemming van de gebruikers hiervoor is dus niet nodig, overeenkomstig met wat vermeld is in de Maatregel.

Profileringscookies

De Site werkt met profileringscookies die worden gemaakt en ter beschikking gesteld door derde partijen, waarmee gebruikers tijdens het navigeren kunnen worden gevolgd en hun voorkeuren kunnen worden opgeslagen om profielen te creëren voor gepersonaliseerde reclameberichten die dichter aanleunen bij hun belangstellingsfeer op bovengenoemde domeinen. Zoals eerder vermeld is in dit geval voorafgaande toestemming nodig van de gebruikers overeenkomstig art. 122 van de [Italiaanse] Privacywet en overeenkomstig de Maatregel.

Hierna worden voor elk gebruikt cookie de naam, de eventuele derde partij, de bedoeling van het gebruik en de duur vermeld. 4. Verstrekking van de gegevens

De gegevens met betrekking tot de cookies waarvoor geen toestemming nodig is, zijn noodzakelijk om de bijbehorende dienst te kunnen leveren; Daaruit volgt dat indien deze gegevens niet worden verstrekt, geen gebruik kan worden gemaakt van de dienst waar is om verzocht.

5. Doelgroep 

De verwerkingsprocessen die verbonden zijn met de web-diensten van deze Site worden uitgevoerd door personeel dat hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen en de passende instructies heeft gekregen.

De gegevens kunnen ook voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt door derde partijen die zijn aangeduid als Verwerkers overeenkomstig art. 28 van de AVG als fysieke en/of juridische personen die activiteiten vervullen die functioneel zijn voor de hierboven vermelde doeleinden, zoals bijvoorbeeld de firma die de Site beheert en onderhoudt.

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan autonome Gegevensverantwoordelijken, zoals toezichthoudende autoriteiten en organen die gerechtigd zijn om deze gegevens op te vragen/te verkrijgen, naast derde-partij providers (of vendors) die zijn opgesomd in de hierboven vermelde tabellen met de lijst van alle cookies, waarin ook de link staat met de bijbehorende informatie.

Daar waar de gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de Europese Commissie besloten heeft dat ze geen passend beschermingsniveau bieden, worden “transfer tools” gebruikt overeenkomstig art. 45 van de AVG en worden eventuele “extra maatregelen” overwogen om een beschermingsniveau te garanderen dat in feite overeenkomt met het niveau dat in de Europese Unie wordt verzekerd. Zie voor meer informatie de links naar de informatie van de in de tabel vernoemde derde partijen. 

6. Methode om de toestemming voor installatie van profileringscookies te verstrekken of in te trekken

Profileringscookies worden alleen op uw apparaat geïnstalleerd mits u uw toestemming daarvoor heeft gegeven door in de banner met de beknopte informatie op de knop “Alle accepteren” te drukken of door de desbetreffende categorie te selecteren en dan op “Selectie accepteren” te drukken. 

Uw toestemming voor het gebruik van cookies wordt geregistreerd met een daarvoor speciaal bedoeld "technisch cookie".

U kunt uw keuze altijd herzien en meer in het bijzonder uw eerder gegeven toestemming intrekken door te klikken op het pictogram dat op elke pagina van de Site staat en vervolgens op “Toestemming wijzigen”.

De gebruikers kunnen in elk geval hun eigen opties wat cookies betreft ook uitdrukken met behulp van de instellingen in hun eigen browser. Ook als de browser van de gebruiker is ingesteld om cookies automatisch te accepteren, kan de gebruiker de vaste instelling wijzigen in het instellingenmenu en alle of sommige cookies annuleren en/of verwijderen, het verzenden van cookies blokkeren of beperken tot bepaalde sites. Het uitschakelen, blokkeren of verwijderen van cookies kan een optimale gebruikmaking van bepaalde delen van de Site in gevaar brengen, bepaalde functies ervan verhinderen of invloed hebben op de werking van derde-partij-diensten. Hierna de links naar de richtlijnen voor het cookiebeheer op de belangrijkste browsers:


Voor andere dan de hierboven opgesomde browsers moet u de richtlijnen ervan raadplegen om te weten hoe u cookies kunt beheren in deze browsers.

7. Rechten van betrokkenen

Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke kan de betrokkene, voor zover van toepassing, de rechten uitoefenen van de artikels 15 tot 22 van de AVG, in het bijzonder om inzage te krijgen in de gegevens die hem aanbelangen en in de informatie waarover in art. 15 (doeleinden van de gegevensverwerking, persoonsgegevenscategorieën enzovoort) en om te verzoeken om gegevens te wissen in de gevallen voorzien in art. 17, rectificatie van onjuiste gegevens, vervollediging van onvolledige persoonsgegevens, beperking van de verwerking in de gevallen voorzien in art. 18 en de Overdraagbaarheid van de gegevens (d.w.z. in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en, indien technisch mogelijk, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd), indien de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

Om zijn rechten uit te kunnen oefenen, kan betrokkene zich wenden tot de Verwerkingsverantwoordelijke op de contactgegevens vermeld in par. 1. 

Tot slot heeft betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan.