Polityka zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z mocą ustawy 196/2003
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 679 z 2016 r. („Rozporządzenie o ochronie danych osobowych”)
Sieć społecznościowa

 

1. Ogólne informacje na temat przetwarzania

Zgodnie z art. 13 Rozp. z mocą ustawy z 30 czerwca 2003 r., nr 196 („Kodeks ochrony danych osobowych”), z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 679 z 2016 r. („Rozporządzenie o ochronie danych osobowych”), a także Zaleceniem nr 2 z 2001 r. przyjętym na podstawie art. 29 Dyrektywy nr 95/46/WE, firma Elica S.p.A. pragnie poinformować Państwa i wszystkich użytkowników i/lub odwiedzających Media Społecznościowe Elica, wymienionych w punkcie 4 (odpowiednio „Użytkownicy” i „Sieć społecznościowa”), w sprawie korzystania z danych osobowych, plików dziennika i plików cookie zebranych za pośrednictwem samego Serwisu www.

2. Właściciel i administratorzy

Właścicielem danych osobowych jest firma Elica, aktualnie z siedzibą i adresem przy Via Ermanno Casoli nr 2 - 60044 Fabriano (AN) - Włochy, C.F. (Codice Fiscale -z wł. Numer Identyfikacji Podatkowej) REG.IMP. (Registro delle Imprese - z wł. Rejestr Przedsiębiorstw) AN 00096570429 - CAP. SOC. EUR.O 12.664.560 I.V. (Capitale Sociale interamente versato -z wł. Kapitał Zakładowy opłacony w całości) Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: elicaspa@sicurezzapostale.it  (zwana dalej „Właścicielem”).

Z Inspektorem Ochrony Danych (zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) można kontaktować się pod następującym adresem poczty e-mail: dpo@elica.com (zwany dalej „IOD”).

Zaktualizowaną listę administratorów danych osobowych można uzyskać, wysyłając e-mail bezpośrednio do właściciela na następujący adres: privacy@elica.com.

3. Cel przetwarzania

Przetwarzanie Danych Osobowych przeprowadzane jest w celu umożliwienia prawidłowego korzystania ze stron Sieci Społecznościowej Elica, które promują produkty Elica w celach promocyjnych i marketingowych.

4. Metody przetwarzania i zakres rozpowszechniania

Przetwarzanie przeprowadzane jest z użyciem odpowiednich narzędzi Sieci Społecznościowych, na które Zainteresowany wyraził zgodę. Firma Elica będzie uznawać za ważną zgodę Zainteresowanego na przetwarzanie, jeżeli z kontekstu lub ze sposobu działania samej Sieci Społecznościowej można jednoznacznie stwierdzić, że Zainteresowany chciał w ten sposób wyrazić zgodę również na otrzymywanie wiadomości promocyjnych od firmy Elica.

W szczególności, firma Elica uzna za ważną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej, jeżeli:

 • na Facebooku, Zainteresowany zdecydował się śledzić oficjalną stronę firmy Elica i/lub kliknął przycisk „lubię to”;
 • na Twitterze, Zainteresowany zdecydował się śledzić oficjalny profil firmy Elica i/lub kliknął przycisk „follow”;
 • na Instagramie, Zainteresowany zdecydował się śledzić oficjalny profil firmy Elica i/lub kliknął przycisk „follow”;
 • na Linkedin, Zainteresowany zdecydował się śledzić oficjalny profil firmy Elica i/lub kliknął przycisk „follow”;
 • na Pintereście, Zainteresowany zdecydował się śledzić oficjalny profil firmy Elica i/lub kliknął przycisk „follow”;
 • na Youtube, Zainteresowany zdecydował się śledzić oficjalny kanał firmy Elica i/lub kliknął przycisk „subskrybuj”;

Jeśli Zainteresowany przestanie śledzić firmę Elica w Sieci Społecznościowej lub sprzeciwi się otrzymywaniu wszelkich dalszych komunikatów promocyjnych, firma Elica uzna to za wycofanie udzielonej zgody.

Firma Elica, w każdym przypadku przypomina, że liczne Sieci Społecznościowe oferują swoim użytkownikom możliwość zablokowania wysyłania wiadomości przez określony podmiot.

Przetwarzanie będzie również przeprowadzane z użyciem narzędzi elektronicznych i informatycznych z logiką ściśle powiązaną z celami wskazanymi powyżej, a te same dane będą przechowywane na środkach informatycznych, stosując wszelkie środki o charakterze organizacyjnym, fizycznym i logicznym w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Danych Osobowych

Zgromadzone Dane Osobowe nie będą ujawniane.

5. Charakter zgody

Wydanie zgody na przetwarzanie danych do celów, o których mowa w punkcie 3) jest dobrowolne. Ewentualna odmowa uniemożliwi jednak Państwu prawidłowe korzystanie ze strony społecznościowej i w konsekwencji możliwość otrzymywania komunikatów komercyjnych za pośrednictwem tych narzędzi.

6. Komunikacja i udostępnianie

Dane Osobowe mogą zostać ujawnione naszym pracownikom i współpracownikom, którzy jako osoby upoważnione i/lub administratorzy danych osobowych są uprawnieni do ich przetwarzania w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe mogą być w szczególności przetwarzane przez pracowników następujących działów: Komunikacja, Technologia Informacyjna, Marketing, Web & Social, które będą miały dostęp jako osoby upoważnione do przetwarzania danych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez agencje cyfrowe, które pomagają nam w zarządzaniu sieciami społecznościowymi i które mogą mieć dostęp jako administratorzy danych osobowych.

Dane osobowe nie mogą być ujawniane nieokreślonym podmiotom, chyba że wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

7. Prawa Zainteresowanego

Zgodnie z art. 7 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych i artykułami 15-16-17-18-20-21 Rozporządzenia o danych osobowych, posiadając status Zainteresowanego ma się prawo do uzyskania potwierdzenia o istnieniu lub nie danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane oraz do otrzymania ich w zrozumiałej formie.

Zainteresowany ma prawo uzyskać informacje dotyczące:

 1. pochodzenia danych osobowych;
 2. celu danych osobowych;
 3. logiki stosowanej w przypadku przetwarzania przeprowadzanego przy pomocy narzędzi elektronicznych;
 4. danych identyfikacyjnych właściciela, administratorów i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5 ust. 2 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych.
 5. podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być udostępnione lub które mogą wejść w ich posiadanie jako przedstawiciele na terytorium Państwa, administratorzy lub osoby upoważnione.

Zainteresowany ma prawo uzyskać:

 1. aktualizowanie, korektę lub, jeśli jest tym zainteresowany, integrację danych;
 2. usunięcie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane te zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;
 3. zaświadczenie, że czynności, o których mowa w lit. a) i b), zostały podane do wiadomości, również w odniesieniu do ich treści, osobom, których dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, w którym wymóg ten jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga wykorzystania środków nieproporcjonalnych do chronionego prawa.

Zainteresowany ma prawo zgłoszenia sprzeciwu w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań:

 1. z uzasadnionych przyczyn w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia;
 2. wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów do sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynku lub komunikacji komercyjnej.

Firma Elica informuje również o prawie Zainteresowanego do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w celach marketingowych, przeprowadzanego za pomocą zautomatyzowanych metod kontaktu, rozszerzającego się również na metody tradycyjne oraz że w każdym przypadku Zainteresowany może skorzystać z tego prawa w odniesieniu do poszczególnych działań, zgodnie z art. 7, ust. 4, lit. b) Kodeksu Ochrony Danych Osobowych, czyli w tym przypadku, sprzeciwiając się, na przykład, tylko wysyłaniu komunikatów promocyjnych przy użyciu automatycznych narzędzi lub tylko wysyłaniu komunikatów promocyjnych przy użyciu tradycyjnych narzędzi.

Z wyżej wymienionego prawa można skorzystać na wniosek złożony bez formalności, również za pośrednictwem osoby upoważnionej, poprzez przesyłanie na adres privacy@elica.com lub wysyłając powiadomienie listem poleconym z potwierdzeniem powrotu na adresy oddziałów firmy Elica.