Verklaring overeenkomstig art. 13 van de Europese Verordening n. 679 van 2016
Sociale Netwerken

 

1. Algemene informatie over de verwerking

Overeenkomstig art. 13 van de Europese Verordening n. 679 van 2016 (de “Verordening gegevensbescherming”),°wenst Elica S.p.A.°jou en alle gebruikers en/of bezoekers van de Social Media van Elica, zoals vermeld in punt 4 (respectievelijk de “Gebruikers” en de “Sociale Netwerken”), te informeren over het gebruik van de persoonsgegevens, de log files en de cookies die door de Site worden verzameld.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

Verwerkingsverantwoordelijke is Elica, gevestigd in Via Ermanno Casoli n.2 - 60044 Fabriano (AN) - Italië, Fiscaal Nummer Ondernemingsregister AN 00096570429 - Maatschappelijk Kapitaal EURO 12.664.560 volledig gestort. Telefoon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, e-mail: elicaspa@sicurezzapostale.it (hierna“Verwerkingsverantwoordelijke”).

De Functionaris voor gegevensbescherming (krachtens art. 37 van de Verordening gegevensbescherming) is bereikbaar op het volgende e-mailadres: dpo@elica.com (hierna “Functionaris”).

De bijgewerkte lijst met verwerkers is te verkrijgen door verzending van een e-mail aan de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:°privacy@elica.com.

3. Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt om een goed gebruik van de pagina’s van de Sociale Netwerken van Elica mogelijk te maken, ter bevordering van de afzet en de marketing van de producten van de Elica.

4. Wijze van verwerking en verspreidingsgebied

De verwerking zal met de eigen instrumenten van de Sociale Netwerken waarvoor de belanghebbenden hun toestemming hebben verleend, gedaan worden. Elica zal de toestemming tot verwerking door de belanghebbende beschouwen als rechtsgeldig verleend indien uit de context of uit de wijze van functioneren van de Sociale Netwerken zelf eenduidig kan worden afgeleid dat de belanghebbende op deze wijze ook zich bereid heeft verklaard tot het ontvangen van reclameboodschappen van Elica.

In het bijzonder, zal Elica de toestemming tot het ontvangen van publicitaire mededelingen als rechtsgeldig verleend beschouwen indien:

  • op Facebook, de belanghebbende besloten heeft de officiële pagina van Elica te volgen en/of op “vind ik leuk” heeft geklikt;
  • op Twitter, de belanghebbende heeft besloten het officiële profiel van Elica te volgen en/of op “volgen” heeft geklikt;
  • op Instagram, de belanghebbende heeft besloten het officiële profiel van Elica te volgen en/of op “volgen” heeft geklikt;
  • op Linkedin, de belanghebbende heeft besloten het officiële profiel van Elica te volgen en/of op “volgen” heeft geklikt;
  • op Pinterest, de belanghebbende heeft besloten het officiële profiel van Elica te volgen en/of op “volgen” heeft geklikt;
  • op Youtube, de belanghebbenden heeft besloten het officiële kanaal van Elica te volgen en/of op “subscribe” heeft geklikt;

Indien de belanghebbende, op een Sociaal Netwerk, is opgehouden met het volgen van Elica, of zich verzet tegen eventuele verkoopbevorderende communicaties, zal Elica desbetreffende toestemming als ingetrokken beschouwen.

In ieder geval, wijst Elica op de mogelijkheid die vele Sociale Netwerken bieden aan hun gebruikers om verzending van berichten door een bepaald persoon te kunnen blokkeren.

De verwerking zal ook worden gedaan met elektronische en computerhulpmiddelen met logica’s die nauw verbonden zijn aan de bovenvermelde doeleinden en deze gegevens worden opgeslagen op computers, waarbij maatregelen van organisatorische, fysieke en logische aard worden getroffen om de veiligheid van de Persoonsgegevens te garanderen

De verzamelde Persoonsgegevens zullen niet worden verspreid.

5. Aard van de verstrekking

Het verstrekken van toestemming tot de verwerking voor de doeleinden vermeld onder punt 3) is facultatief. In het geval geen toestemming wordt verstrekt, zal het niet mogelijk zijn de sociale netwerkpagina op goede wijze te gebruiken en, dientengevolge, zal het niet mogelijk zijn om commerciële communicaties te ontvangen via deze instrumenten.

6. Communicatie en overdracht

Onze werknemers en medewerkers kunnen kennisnemen van de persoonsgegevens en zij hebben, in de hoedanigheid van gemachtigden en/of verwerkers, toestemming gekregen om deze te verwerken voor de doeleinden die vermeld zijn in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens kunnen in het bijzonder verwerkt worden door werknemers van de volgende afdelingen: Communicatie, Informatietechnologie, Marketing, Web & Social, die toegang zullen hebben als verwerkers.

De Persoonsgegevens mogen in het bijzonder ook verwerkt worden door digital agencies die ons bijstaan in het beheer van de sociale netwerken, die toegang zullen hebben als verwerkers.

De persoonsgegevens mogen niet verspreid worden aan onbepaalde personen, behalve met uw expliciete toestemming.

7. Rechten van de belanghebbende

In overeenstemming met de artikelen 15-16-17-18-20-21 van de Verordening gegevensbescherming, heeft u, indien in de hoedanigheid van belanghebbende, het recht om uitsluitsel te krijgen omtrent het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, ook indien nog niet geregistreerd, en op communicatie ervan in begrijpelijke vorm.

De belanghebbende heeft recht om informatie te krijgen omtrent:

a.      de oorsprong van de persoonsgegevens;

b.      de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt;

c.       de toegepaste logica in geval van verwerking met behulp van elektronische instrumenten;

d.      de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, van de verwerkers en van de aangewezen vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 5, lid 2 van de Privacygedragscode.

e.      de personen of de categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens overgedragen kunnen worden of die hier kennis van kunnen nemen in hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de Staat, van verwerkers of gemachtigden.

De belanghebbende heeft het recht op:

a.      bijwerking, correctie of, indien gewenst, integratie van de gegevens;

b.      verwijdering, anonimisering of blokkering van de gegevens die in strijd met de wet werden verwerkt, inclusief die waarvan bewaring niet noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;

c.       verklaring dat de werkzaamheden onder a) en b) ter kennis zijn gebracht, ook voor wat betreft hun inhoud, van de personen aan wie de gegevens zijn gecommuniceerd of verspreid, tenzij de verplichting onmogelijk uitvoerbaar is of het gebruik van middelen met zich meebrengt dat niet in verhouding staat tot het beschermde recht.

De belanghebbende heeft het recht zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten:

a.      op legitieme gronden tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, ook indien te zake doende voor het doel van de verzameling;

b.      tegen de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking op hem hebben met het oog op het verzenden publiciteitsmateriaal of voor directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

Elica deelt tevens mede dat het recht op verzet van de belanghebbenden tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, via geautomatiseerde contactmethoden, ook betrekking heeft op die traditionele en dat hoe dan ook het mogelijk blijft voor de belanghebbende om dit recht gedeeltelijk uit te oefenen, krachtens de geldende wetgeving of, in dat geval, zich te verzetten, bijvoorbeeld, alleen tegen de verzending van verkoopbevorderende communicaties gedaan via geautomatiseerde instrumenten of uitsluitend tegen de verzending van verkoopbevorderende communicaties via traditionele instrumenten.

De bovenvermelde rechten kunnen uitgeoefend worden door indiening van verzoek zonder formaliteit, ook via een gemachtigde, door deze direct aan de verwerkingsverantwoordelijke te richten door verzending van een schriftelijke melding aan de adressen van Elica vermeld onder punt 2) o aan het adres°privacy@elica.com. Het model voor uitoefening van de rechten is beschikbaar op het volgende adres: https://www.elica.com/download/gdpr/right-access-data-subject.pdf